Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/66/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Osielsko do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.: z 2013 r.:, poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, ze zm.), art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Gmina Osielsko deklaruje   przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”
z siedzibą w Gądecz 33, 86-022 Dobrcz, jako członek zwyczajny.
§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Osielsko pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Osielsko w w/w Stowarzyszeniu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/91/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie
Podstawowe założenia nowego okresu programowania polityki spójności na lata 2014-2020 przewidują wzmocnienie zintegrowanego podejścia terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonowania. Rozwój terytorialny w nadchodzącej perspektywie zakłada również wsparcie obszarów wiejskich oraz mniejszych miast za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) opartego na doświadczeniach podejścia LEADER wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. RLKS jest narzędziem służącym pobudzaniu aktywności lokalnych społeczności i wspierającym oddolne działania na rzecz rozwoju lokalnego na obszarach poniżej szczebla regionalnego, kierowanego przez Lokalne Grupy Działania. LGD mają być partnerstwami, składającymi się z osób reprezentujących sektor publiczny, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Rozwój lokalny powinien być realizowany w oparciu o zintegrowane i wielosektorowe strategie, uwzględniające potrzeby oraz potencjał danego obszaru. W związku z powyższym przyjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij