Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

V/44/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, Dz.U. z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2010

Treść

 §  1.  W uchwale Nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 451 z dnia 17.01.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 3277 z dnia 6.11.2013 r.), zmienionej uchwałą Nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 4246 z dnia 31.12.2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1)   § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Odpady komunalne zbiera się w  szczelnych i zamykanych pojemnikach o pojemnościach od 0,060 do 10 m3 ( 60-10.000  l), przeznaczonych do danego rodzaju odpadu, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez  przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów oraz zgodnych z Polską Normą.”
2)  § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy na nieruchomości, a w szczególności:

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
odpady komunalne nie zbierane selektywnie 1 raz na 2 tygodnie nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
szkło 1 raz w miesiącu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
odpady budowlane i rozbiórkowe rocznie w ilości 0,5 tony/ nieruchomość lub lokal 1) nie przyjmuje się 1)
zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony rocznie w ilości 5 sztuk/ nieruchomość lub lokal 1) nie przyjmuje się 1)
meble i inne odpady wielkogabarytowe 1) 1 raz na pół roku, 2) z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych1) nie przyjmuje się 1)
papier, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych1) nie przyjmuje się 1)


 
Objaśnienia:  1) dotyczy odpadów komunalnych dostarczanych o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych."
                          

3)      w § 8 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z „boksów” lub altan przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania  następujących  rodzajów odpadów:
1)         z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług podstawowych w 3 workach przezroczystych;
a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
b) szkło,
c) papier, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe.
2)  z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług dodatkowych w 4 workach- każda frakcja w oddzielnym worku;
a)    żółtym - tworzywa sztuczne,
b)    zielonym - szkło,
c)    niebieskim - papier,
d)  brązowym - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.
3)  z terenu nieruchomości  zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach przezroczystych lub pojemnikach przystosowanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów;
4)  z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1- każda frakcja oddzielnie w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.”
§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

 
UZASADNIENIE
        Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. ) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
        W § 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Osielsko uzupełniono, że pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być zgodne z Polską Normą. Konieczność wprowadzenia tego zapisu wynikała stąd, że niektórzy mieszkańcy kupowali pojemniki niezgodne z Polską Normą co skutkowało ich niszczeniem i pękaniem podczas opróżniania.
        W związku z wnioskami zgłoszonym na posiedzeniu Komisji ds. rozwoju gospodarczego Rady Gminy Osielsko w dniu 19 maja 2015 r. wprowadzono zmiany w § 8 ust. 1 polegające na tym, że papier i metale, które dotychczas odbierane były z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 1 raz w miesiącu będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu. Równocześnie zmienia się częstotliwość odbierania powyższych odpadów z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, które w okresie od 1 kwietnia do 31 października będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w  okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
        Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, które dotychczas były odbierane od 1 maja do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia 1 raz w miesiącu po zmianie będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz w miesiącu. Równolegle zmienia się częstotliwość odbierania tych odpadów z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- dotychczas były one  odbierane od 1 maja do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a po zmianie będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
        Wprowadzenie odbierania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych od 1 kwietnia, a nie jak dotychczas od 1 maja, z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie wynikło z wielu wniosków i interwencji mieszkańców gminy w tej sprawie.
        W § 8 dodano ust. 8 informujący, że dopuszcza się możliwość zawarcia przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowy cywilnoprawnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z „boksów” lub altan przeznaczonych do przechowywania pojemników i worków z odpadami.
        Zgodnie z wnioskami Komisji Rady Gminy wprowadzono również § 8 ust. 9 określający, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania  następujących  rodzajów odpadów:
1)        z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług podstawowych w 3 workach przezroczystych:
a)   odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
b)   szkło,
c)   papier, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
2)  z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ramach usług dodatkowych w 4 workach- każda frakcja w oddzielnym worku:
a)    żółtym - tworzywa sztuczne,
b)    zielonym - szkło,
c)    niebieskim - papier,
d)  brązowym- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
3)  z terenu nieruchomości  zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady o których mowa w pkt 1) -każda frakcja oddzielnie w workach przezroczystych lub pojemnikach przystosowanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów,
4)  z terenu nieruchomości nie zamieszkałych odpady, o których mowa w pkt 1)- każda frakcja oddzielnie w workach lub pojemnikach zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2015 r. znak: NHK.074.22.2015 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko

 
 
  Wynik głosowania imiennego

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij