Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

III/23/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.

na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594: ze zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1079

Treść

§ 1. 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko w sprawach, w których przepisy ustaw i rozporządzeń nie określają innego trybu i zasad przeprowadzania konsultacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)      mieszkańcu lub mieszkańcach – należy przez to rozumieć odpowiednio mieszkańca lub mieszkańców Gminy Osielsko,
2)      gminie – należy przez to rozumieć Gminę Osielsko,
3)      radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Osielsko,
4)      wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko,
5)      urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko,
6)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
§ 2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy:
1)      rady gminy;
2)      wójta;
3)      mieszkańców.
§ 3. 1. W przypadku inicjatywy mieszkańców, ustala się wymóg złożenia wniosku
o przeprowadzenie konsultacji przez co najmniej 300 mieszkańców.
2. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji winien zawierać:
1)   opis przedmiotu konsultacji, treść pytań, bądź wariantów rozwiązań oraz uzasadnienie zawierające przesłanki społeczne i ekonomiczne;
2)   wskazanie reprezentacji mieszkańców (wnioskodawców) liczącej nie więcej niż trzy osoby do kontaktów z wójtem,
3)   listę z czytelnymi podpisami mieszkańców w ilości określonej w ust. 1, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.
3. Mieszkaniec podpisujący wniosek winien mieć możliwość zapoznania się z treścią wniosku. Na każdej stronie listy mieszkańców podpisujących wniosek musi znajdować się określenie przedmiotu konsultacji.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy mieszkańców winien zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym, niż 30 dni.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, o których mowa w ust. 1 – 3 wzywa się do usunięcia tych braków w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez reprezentację wnioskodawców wezwania, a w przypadku nie uzupełnienia braków formalnych w tym terminie  pozostawia się wniosek bez rozpoznania.
§ 4. Konsultacje prowadzi się w co najmniej jednej z form:
1)      spotkań i debat z mieszkańcami na zebraniach wiejskich,
2)      poprzez ankiety.
§ 5. 1. Konsultacje przeprowadzane na zebraniach wiejskich polegają na wyrażeniu przez mieszkańców opinii w sprawie poddanej konsultacjom poprzez oddanie głosu w głosowaniu jawnym oraz poprzez przyjmowanie uwag i wniosków.
2. W przypadku konsultacji z mieszkańcami na zebraniach wiejskich zebraniu przewodniczy wójt lub osoba przez niego upoważniona.
3. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się listę obecności.
4. O zebraniu wiejskim zawiadamia się mieszkańców w terminie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem zebrania.
§ 6. 1. Udział w konsultacjach w formie ankiet może polegać na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz podaniu proponowanych rozwiązań.
2. Ankiety są anonimowe. Mieszkaniec może dobrowolnie podpisać się na ankiecie, jeżeli nie zechce pozostać anonimowy.
3. Ankiety mogą mieszkańcy składać w wyznaczonym punkcie przyjmowania ankiet, albo doręczyć do urzędu:
1)      drogą korespondencyjną poprzez dowolnego operatora pocztowego, albo
2)      drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub za pośrednictwem wskazanej strony internetowej, albo
3)      poprzez e-PUAP.  
4. Punkty przyjmowania ankiet winny zostać uruchomione:
1) w lokalach na terenie sołectw,
2) w siedzibie urzędu.
5. Punkty przyjmowania ankiet na terenie sołectw winny być czynne co najmniej w jednym dniu w godzinach od 15 do 19, nie krócej, niż dwie godziny.
6. Punkt przyjmowania ankiet w siedzibie urzędu winien przyjmować ankiety w godzinach pracy urzędu przez co najmniej 7 dni.
7. Przeprowadzenie konsultacji w formie ankiet może również zostać przeprowadzone przez
ankieterów. Okres przeprowadzania badań przez ankieterów winien być nie krótszy, niż 7 dni.
8. Maksymalny okres przeprowadzania konsultacji nie powinien przekraczać 30 dni.
9. O przeprowadzaniu konsultacji w formie ankiet zawiadamia się mieszkańców w terminie co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia konsultacji.
§ 7. 1. Konsultacje mogą być w zależności od ich przedmiotu przeprowadzane
z mieszkańcami gminy bądź zostać ograniczone do mieszkańców jednego sołectwa lub kilku  sołectw w zależności od zasięgu oddziaływania przedmiotu konsultacji.
2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednego sołectwa w sprawach:
1)      statutu danego sołectwa,
2)      jeżeli zasięg oddziaływania przedmiotu konsultacji nie przekracza zasięgu oddziaływania poza dane sołectwo.
§ 8. Każdy mieszkaniec ma prawo wyrazić opinię w danej sprawie poddanej konsultacjom wyłącznie jednokrotnie.  
 
§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń urzędu
i w sołectwach.
2. W zawiadomieniu wskazuje się przedmiot konsultacji oraz informację, z czyjej inicjatywy są prowadzone.
3. W przypadku konsultacji w formie ankiet, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się formularze ankiet.
§ 10. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.
2. Wyniki konsultacji ustala się w następujący sposób:
1) sumując warianty odpowiedzi na poszczególne pytania,
2) sporządzając zestawienie proponowanych rozwiązań, uwag i wniosków,
3) sumując wyniki głosowania z zebrań wiejskich.
§ 11. 1. Informację o wynikach konsultacji zawierającą:
1)      zestawienie wyników na temat przedmiotu konsultacji,
2)      ilość mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach z wyszczególnieniem form konsultacji,
- zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. W informacji podaje się także stanowisko wójta na temat podejmowania działań dotyczących przedmiotu konsultacji.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko nr VI/67/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2007 r. Nr 67, poz. 1092).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Do kompetencji rady gminy należy zatem określenie: kto inicjuje konsultacje, sposobu i formy konsultacji, czasu i miejsca konsultacji, reguł ustalania wyników oraz sposobu przekazania tych wyników do wiadomości mieszkańców.
Uchwalone zasady są aktem prawa miejscowego wobec czego uchwała może wejść
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij