W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

X/74/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2013 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 i Poz. 645) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 i Poz. 938) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1.  W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca 2013 r., Nr VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr VIII/57/2013 z dnia 18 września 2013 r., Nr IX/60/2013 z dnia 29 października 2013 r. i Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 2l6 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013 r., Nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r., Nr 46/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 494 869,39 zł, zwiększa się o 98 076  zł, dochody po zmianach 51 592 945,39  zł,  z tego:
a)      dochody bieżące – 48 932 432,39 zł,
b)      dochody majątkowe – 2 660 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 770 641,39 zł, zwiększa się o 98 076 zł, wydatki  po zmianach 55 868 717,39 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  39 159 206,39 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 709 511 zł,  zgodnie z załącznikiem
Nr 2 >>pobierz
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)      Deficyt budżetu w kwocie  4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 2 000 000 zł,
 b)      wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 529 213 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz
 
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 213 000 zł,
b)      koszty – 11 118 144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 >>pobierz
7)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 >>pobierz
8)      Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 2 247 748,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a >>pobierz
9)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody – 285 000  zł,
b)      wydatki – 1 226 310 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1)       decyzją z dnia 14 listopada 2013 r. Nr WFB. I.3120.85.2013 zwiększył plan dotacji w dziale  801 Oświata i wychowanie o kwotę 97 290 zł, z tego:
-          rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych § 2030 – 28 566 zł,
-          rozdział 80104 przedszkola § 2030 – 68 724 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r. – dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
2)      z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB. I.3120.88.2013 zwiększył plan dotacji w dziale  852 Pomoc społeczna o kwotę 462 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  wynikającego z uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r;
2.      Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyznał dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 19 stycznia 2014 r. w kwocie 324 zł;
3.      Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie wystąpił o zwiększenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg w gminie. Dotychczasową kwotę dotacji przedmiotowej w budżecie gminy na rok 2013 – 1 490 000 zł zwiększa się o 90 000 zł, dotacja w dziale 600 rozdział 60016 po zmianie wynosi 1 580 000 zł;
4.      Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6 do uchwały, po zmianach przychody ogółem wynoszą 11 213 000 zł, koszty 11 118 144 zł;
5.      Kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 do uchwały;
1)      Dotacje przedmiotowe – 1 643 700 zł, w tym:
-          utrzymanie i administrowanie drogami – dział 600 rozdział 60016 - 1 580 000 zł,
-          likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 23 700 zł – dział 900 rozdział 90002,
-          obsługę PSZOK w Żołędowie – 15 000 zł – dział 900 rozdziało 90002,
-          utrzymanie terenów zielonych – 25 000 zł – dział 900 rozdział 90004;
2)      Dotacje celowe na inwestycje – 3 180 000 zł;
6.      Zwiększa się wydatki:
-          w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 18 490 zł,
-          w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu pobytu dzieci przedszkolnych z gminy Osielsko w przedszkolach w Bydgoszczy o 5 000 zł, po zmianie 955 000 zł; środki te ujmuje się w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
-          w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska na współfinansowanie schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy o 2 800 zł, po zmianie 32 000 zł;
7.      Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 określa załącznik nr 5, w tym:
1)      Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
2)      Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 529 213 zł;
8.      Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach wynoszą – 2 247 748,39 zł i są określone w załączniku nr 8 i 8a do uchwały;
9.      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach tych działów;
10.  Na wniosek kierownika GOPS i GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 852 Pomoc społeczna i  926 Kultura fizyczna i sport;
11.  Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejsza się wydatki na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej o 85 000 zł,
b)      Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o 3 000 zł;
c)      Zwiększa się wydatki na urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 6 000 zł;
d)     Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Maksymilianowie  ul. Nowa i Kącik o 8 000 zł, ze środków w ramach działu;
e)      Zmniejsza się wydatki na inwestycje na obiektach sportowych o 6 900 zł.
12.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 
 

 
 
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 1.12 MB
>>pobierz pdf, 4.79 MB
>>pobierz pdf, 1.45 MB
>>pobierz pdf, 445 kB
>>pobierz pdf, 659 kB
>>pobierz pdf, 737 kB
>>pobierz pdf, 826 kB
>>pobierz pdf, 1.05 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane