W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VIII/57/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2013 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1.  W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 .,  Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca 2013 r. , Nr VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 028 101,39 zł, zwiększa się o 83 607 zł, dochody po zmianach 51 111 708,39  zł,  z tego:
a)      dochody bieżące – 48 451 195,39 zł,
b)      dochody majątkowe – 2 660 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 303 873,39 zł, zwiększa się o 83 607 zł, wydatki  po zmianach 55 387 480,39 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  38 539 069,39 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 848 411 zł,  zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz
4)      Deficyt budżetu w kwocie  4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
                                                                        a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
                                                                       b)      wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 477 294 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 378 625 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz
 
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 137 000 zł,
b)      koszty – 11 035 237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 >>pobierz
7)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody – 260 000  zł,
b)      wydatki – 1 189 310 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 sierpnia 2013 r. Nr WFB. I.3120.54.2013 zwiększył plan dotacji w dziale  758 Różne rozliczenia, rozdział 75814, par. 2030 o kwotę 9 776 zł, par. 6330 o kwotę 8 831 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku;
2.      Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 65 000 zł;
3.      Zwiększa się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 225 000 zł, po zmianie – 1 490 000 zł;
4.      Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5 520 zł, po zmianie 66 120  zł i w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej o 3 000 zł, po zmianie 533 170 zł, ze środków w ramach działu;
5.      Zwiększa się wydatki na remonty budynków niemieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy Osielsko o 7 000 zł, po zmianie 88 000 zł;
6.      Zmniejsza się rezerwy ogólne i celowe o 215 893 zł; w rezerwie ogólnej pozostaje 27 535 zł, w rezerwie celowej na inwestycje – 20 000 zł;
7.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – zmniejsza się wydatki o 327 000 zł, w tym:
a)      „Budowa sieci wodociągowej w Bożenkowie do ul. Osiedlowej” – zmniejszenie środków w roku bieżącym o 120 000 zł.  Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja w latach 2011 – 2014, z tego rok 2013 – 160 000 zł, rok 2014 – 320 000 zł;
b)      „Budowa kanalizacji w ul. Jastrzębiej w Żołędowie”, konieczność przeprojektowania kanalizacji sanitarnej; realizacja w latach 2013 – projekt, 2014 – budowa; przedsięwzięcie ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym;
c)      Zwiększa się wydatki na prace projektowe o 72 000 zł ze środków w ramach działu;
d)     Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: „ Przebudowa sieci wodociągowej w Osielsku ul. Sokola” o kwotę 11 000 zł;
e)      Zmniejsza się planowane wydatki urealniając plany na zadania już wykonane – o kwotę 65 000 zł;
2)      W  zakresie budowy  dróg – zwiększa się wydatki o 214 500 zł, w tym:
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadania:
-          Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie na odcinku od Polnej do Jagodowej (ok. 600 mb) wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego o kwotę 550 000 zł, po zmianie 1 400 000 zł;
-          Budowa ul. Długiej wraz z chodnikiem i oświetleniem w Osielsku ( ok. 550 mb) o 230 000 zł, po zmianie 930 000 zł;
b)      Odstępuje się od zadania – projekt chodnika przy ul. Smukalskiej w Niemczu,
c)      Zmniejsza się planowane wydatki urealniając plany na zadania już wykonane o kwotę 585 500 zł;
3)      Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – zwiększa się wydatki o 180 000 zł, po zmianie 580 000 zł.
8.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 258 kB
>>pobierz pdf, 1.2 MB
>>pobierz pdf, 1.87 MB
>>pobierz pdf, 800 kB
>>pobierz pdf, 225 kB
>>pobierz pdf, 355 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane