Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/6/2013

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zmiany uchwały utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego

na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 r. Poz. 567), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 oraz Nr 240 poz. 1429) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr IX/43/91 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego (zmienionej uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r. oraz uchwałą Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia
2005 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 dotychczasową treść określa się jako ust. 1, wykreśla się wyrazy „z siedzibą”
i „gm. Osielsko” oraz dodaje się ust. 2, 3 i 4 o następującym brzmieniu:
„2. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zwany dalej GZK, jest jednostką organizacyjną gminy Osielsko i funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.
3. Siedziba GZK mieści się w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62.
4. GZK kieruje jednoosobowo Dyrektor działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Osielsko.”;
2)      uchyla się § 2;
3)      po § 3 dodaje się § 3a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3a. 1. Przedmiotem działalności GZK jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
2. Zakres działania GZK obejmuje w szczególności zadania:
1)      zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2)      wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
3)      prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4)      zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywania i rekultywacji;
5)      utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym w ust. 3;
6)      zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,
w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
7)      utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
8)      budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania  
i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych
w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
9)      wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
10)  utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy.
3. Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:
1)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
2)      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
3)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
4)      koordynacja robót w pasie drogowym;
5)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
6)      prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
7)      przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
8)      wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających;
9)      przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
10)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
11)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
12)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.”;
4)      po § 4 dodaje się § 4a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 4a. 1. GZK osiąga przychody własne z następujących źródeł:
1)  ze sprzedaży usług z działalności określonej w § 3a;
2)   z dotacji budżetowych;
3)  z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.
2. Mienie GZK jest mieniem komunalnym gminy Osielsko. GZK zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazywanego przez Gminę protokołem zdawczo-odbiorczym oraz nabytego z własnych środków w granicach wynikających z własności rzeczy i praw. Zbycie jakiegokolwiek składnika mienia wymaga zgody właściwego organu Gminy.
3. Nadwyżkę środków obrotowych GZK przekazuje do budżetu gminy Osielsko
w terminie 15 dni od daty złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) przy czym w trakcie roku budżetowego GZK nie jest obowiązany do wpłat zaliczkowych tych środków.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/33/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie (Dz. Urz. Woj. Kujaw. – Pom. z 2004 r. Nr 91 poz.1601) oraz § 2 uchwały Nr III/21/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych oraz zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie (Dz. Urz. Woj. Kujaw. – Pom. Nr 64, poz. 1239).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie
Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie utworzony został uchwałą Rady Gminy
Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego. Postanowienia szczegółowe dotyczące jego działalności określono w  uchwale w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.
Obecnie zaistniały przesłanki do dokonania zmian w przedmiocie działalności GZK. Zakład zaprzestał wykonywania części zadań np., w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół. Podejmie natomiast nowe zadania m.in. z zakresu utrzymania czystości i porządku np. w przedmiocie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmianie uległa część aktów normatywnych regulujących zasady działania jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Odmiennie niż w odniesieniu do jednostek budżetowych ustawa o finansach publicznych nie wymaga formy statutu dla samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 16 ust. 2 tej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:
„1)   nazwę i siedzibę zakładu;
 2)   przedmiot jego działalności;
 3)   źródła przychodów własnych zakładu;
 4)   stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie;
 5)   terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.”
- wprost w uchwale o utworzeniu zakładu budżetowego.
W związku z powyższym postanowiono o uchyleniu uchwały Nr IV/33/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie (ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr III/21/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r.) i podjęciu uchwały o zmianie uchwały Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego (z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami: Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r. oraz Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.). Określony w niniejszej uchwale przedmiot działalności GZK w Żołędowie jest zgodny z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Uszczegółowienie przedmiotu działalności określone w § 3 uchwały zostało dokonane z uwzględnieniem przepisów ustaw:
1)      ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.);
2)      ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
3)      ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.);
4)      ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Poz. 391);
5)      ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) – w odniesieniu do budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.
Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dot. rodzaju uchwał zaliczanych do aktów prawa miejscowego niniejsza uchwała, jako niezawierająca norm generalnych i abstrakcyjnych, nienakładająca obowiązków ani nie przyznająca praw nieokreślonemu kręgowi odbiorców, nie  korzysta z przymiotu aktu prawa miejscowego.
 
 
  wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij