W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VI/69/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749; poz. 848) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. R. 2012 Poz. 2950

Treść

§ 1. Uchwałą niniejszą:
1)      wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2)      określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3)      określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4)      zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów,
            terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
 
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Osielsko opłatę od posiadania psów.
 
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 47,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
 
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
      2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
§ 5. Podatnicy zobowiązani są zgłaszać organowi podatkowemu okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 
§ 6.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Osielsko.
      2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
 
§ 7. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy do 3 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym inkasent pobrał opłatę.
 
§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 15% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10. Traci moc Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 
UZASADNIENIE
            Art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) stanowi, że górna stawka opłaty od posiadania psów określona w ustawie nie może przekroczyć 119,93 zł rocznie od jednego psa.
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
            Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów, z tym, że stawka nie może przekroczyć stawki określonej przez Ministra Finansów.
            Przy określeniu stawki opłaty od posiadania psów na 2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła decyzję o obniżeniu stawki maksymalnej, która wynosi 119,93 zł, do wysokości 47 zł, co stanowi 39,19 % stawki maksymalnej.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego