W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/87/2011

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz.230), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Gminy uchwala co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 292, poz.3096

Treść

§ 1. 1. Ustala się wysokość  miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Osielsko dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Osielsko w wysokości  400,00  zł na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem Gminy Osielsko. 
2. Ustala się  miesięczną wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Osielsko dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko w wysokości 200,00 zł na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem Gminy Osielsko. 
3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
 
§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Osielsko żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Osielsko nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór wniosku stanowi   załącznik Nr 1, zawierający: 
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego, 
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, 
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto: 
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
2) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub
klubu dziecięcego, 
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 
a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja, 
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 
§ 3. 1. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
2. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Wójta Gminy Osielsko danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Do dotacji udzielonej w 2012 roku nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w ust.1, a ustala się termin składania wniosków nie później niż po 14 dniach od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie z dołu w transzach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w placówce  w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy. 
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci objętych opieką w poprzednim miesiącu, według wzoru stanowiącego  załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności liczby dzieci wykazanych w listach z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.
 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła nowe zasady realizacji przez gminę zadań z  tego zakresu. Zgodnie z art.60 przywołanej ustawy podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Rada Gminy w drodze uchwały ustala wysokość i zasady tej dotacji. Aby umożliwić tego typu placówkom możliwość otrzymania dotacji z budżetu gminy, rekomenduje się Radzie Gminy Osielsko przyjęcie niniejszej uchwały. Nie jest możliwe regulowanie w drodze uchwały innych kwestii udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko, ponieważ zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego opieki do lat trzech, w formie szczególnego wydatku publicznego, tj. dotacji celowej, wyznaczony jest normami ogólnymi wyrażonymi  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 126, stanowiącym że: „Art. 126. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych”, oraz  w art. 250 – 252, które określają między innymi tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji. „Art. 250. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:
  1)  wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;
  2)  termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
  3)  termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale.
Art. 251. 1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale.
3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.
5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1-3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1-3.
Art. 252. 1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
  1)  wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  2)  pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.
4. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej.
5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia:
  1)  przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
  2)  następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.”
 
  wynik głosowania imiennego
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane