W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Lewandowska, Miejscowość Bydgoszcz

uzasadnienie wyboru Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 11 marca 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Referacie Ochrony Środowiska

Informuję, o zakończeniu procedury naboru na ww. stanowisko i zatrudnieniu od dnia 01 kwietnia 2020 r. na ww. stanowisku Pani Marty Lewandowskiej, zam. Bydgoszcz.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Lewandowska posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie stanowiska.

Szczegóły

stanowisko podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

miejsce pracy Urząd Gminy Osielsko

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Osielsko

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko z dnia 11 marca 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etatu w Urzędzie Gminy Osielsko, Referacie Ochrony Środowiska – podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

I. Nazwa jednostki – Urząd Gminy Osielsko
Adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A

II. Określenie stanowiska – podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
III. Wymagania niezbędne:
1. Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie:
a) wyższe o kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii lub ochrona środowiska  o specjalności ochrona powietrza lub odnawialne źródła energii lub studia podyplomowe  w zakresie związanym z ochroną powietrza lub odnawialnymi źródłami energii;
b) średnie o kierunku lub specjalności ochrona środowiska i co najmniej 3-letni staż pracy;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe: 
1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Dobra znajomość przepisów:
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1396 ze. zm.);
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. );
• ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 1447 ze zm.);
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, także innych przepisów w przedmiocie obowiązków gminy oraz zadań realizowanych na stanowisku, w tym znajomość:
• aktów prawa miejscowego obowiązujących w przedmiocie gospodarki niskoemisyjnej, uchwalonych przez Radę Gminy Osielsko (opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pomorskiego, a także podanych do wiadomości publicznej na stronie www.bip.osielsko.pl );
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,  poz. 256 );
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U.  z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w przedmiocie zadań gminy i kompetencji jej organów;
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ) w szczególności w przedmiocie obowiązków pracownika samorządowego.
3. Wymagane umiejętności techniczne – dobra znajomość obsługi komputera,      w szczególności pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B i bardzo dobra umiejętność jazdysłużbowym samochodem osobowym.
4. Wymagane inne umiejętności (będące przedmiotem oceny pracownika): sumienność,     sprawność, bezstronność,  umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie      i organizowanie pracy, postawa etyczna, komunikatywność, zarządzanie informacją,     samodzielność.

V. Zakres podstawowych zadań oraz informacja o warunkach pracy wykonywanych       na stanowisku – w opisie stanowiska stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W miesiącupoprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy nie wyniósł 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i CV wraz z nr telefonu kontaktowego lub e-maila,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  ( do pobrania ze strony www.bip.osielsko.pl ),
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o zdolności  do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji ( do pobrania ze strony www.bip.osielsko.pl ),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( świadectwo, dyplom dokumentujący posiadane wykształcenie ),
5) inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy  na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się  w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko w terminie do dnia 23 marca 2020 r. z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze 
w Referacie Ochrony Środowiska - ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.”
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data złożenia w Urzędzie lub data stempla pocztowego.

IX. Informacje dodatkowe:
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
W CV należy podać numer telefonu kontaktowego lub e-maila w celu umożliwienia powiadamiania o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu postępowania oraz metodach i technikach postępowania kwalifikacyjnego.
Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata należy przedłożyć do wglądu komisji oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości.
Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego otwartego i konkurencyjnego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas określony i zawarcie kolejnej umowy w przypadku braku zastrzeżeń do pracownika, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, warunki zawarcia kolejnej umowy jest odbycie służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Informacja w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
1. Administratorem jest Wójt Gminy Osielsko, który przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Violetta Dąbrowska tel. 52 324 18 80.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Osielsku.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa. Z dokumentami (ofertami) kandydatów, których kompetencje w procesie naboru zostały ocenione najwyżej, i których dane zostały umieszczone w protokole, postępuje się w sposób zgodny z instrukcjami (instrukcją kancelaryjną) i jednolitym rzeczowym wykazem akt – załącznikami Nr 1, 2 i 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
Dokumenty (oferty) kandydatów niespełniających wymagań koniecznych będą przetwarzane 
i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres przeprowadzenia rekrutacji, a następnie trwale niszczone. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów w oryginale, zostaną one mu zwrócone. Z zawiadomieniami o odrzuceniu oferty ze względu na niespełnianie wymagań koniecznych, po zanonimizowaniu postępuje się w sposób zgodny z instrukcjami i jednolitym rzeczowym wykazem akt – załącznikami Nr 1, 2 i 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani  osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Uwaga! zmiana sposobu składania oferty w Urzędzie w związku z zagrożeniem epidemicznym
W związku ze zmianą organizacji załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Osielsko oferty na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska –„ ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach” nie będą przyjmowane 
w Sekretariacie Urzędu, a będzie je można złożyć w godzinach pracy Urzędu poprzez wrzucenie oferty do skrzynki przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy. W przypadku wątpliwości proszę użyć dzwonka w celu przywołania pracownika.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane