W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Podinspektor ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obsługi platformy ePUAP.

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko: Mariola Urbankiewicz, Miejscowość: Bydgoszcz

uzasadnienie wyboru Informuję, o zakończeniu procedury naboru na ww. stanowisko i zatrudnieniu od dnia 01 marca 2020 r. na ww. stanowisku Pani Marioli Urbankiewicz, zam. Bydgoszcz.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Mariola Urbankiewicz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe w zakresie stanowiska oraz uzyskała najwyższy wynik w konkursie.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obsługi platformy ePUAP.

miejsce pracy Urząd Gminy Osielsko

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Osielsko

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko z dnia 6 lutego 2020r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etatu w Urzędzie Gminy Osielsko, Referacie Organizacyjnym  – podinspektor ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obsługi platformy ePUAP. 
I. Nazwa jednostki – Urząd Gminy Osielsko
Adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A
II. Określenie stanowiska urzędniczego - podinspektor ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obsługi platformy ePUAP -  w Referacie Organizacyjnym.
III. Wymagania niezbędne - kandydatem na ww. stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie:
a) wyższe o kierunku Administracja lub Zarządzanie lub w zakresie nauk o zdrowiu,
b) średnie (w tym policealne) w zakresie jak w punkcie a i co najmniej 3 letni staż pracy,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) posiada odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
IV Wymagania dodatkowe 
1) Dobra znajomość przepisów prawa niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku, 
w szczególności ustaw: 
• z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) w szczególności w zakresie objaśnień określeń ustawowych, zadań gminy, finansowania świadczeń gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, oceny potrzeb zdrowotnych (regionalne mapy potrzeb zdrowotnych),
• z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1290 ze zm.) 
w szczególności w zakresie definicji, SPZOZ oraz Rady Społecznej w podmiocie leczniczym,
• z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(t. j. z 2019 r. poz. 409 ze zm.),
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – w zakresie związanym z dokumentami elektronicznymi oraz środkami komunikacji elektronicznej,
- oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, także innych przepisów w przedmiocie obowiązków gminy oraz zadań realizowanych na stanowisku, w tym znajomość:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r.,poz.506 ze zm.) 
- w przedmiocie zadań gminy i kompetencji jej organów,
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) - w przedmiocie obowiązków pracownika samorządowego,
• ustawy z dnia z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) - w zakresie dopuszczalności przetwarzania danych, zasad powierzania innemu podmiotowi oraz obowiązkach zabezpieczania danych,
• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)
• ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.)
2) Doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego w tym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań.
3) Wymagane umiejętności techniczne – bardzo dobra znajomość obsługi oprogramowania wykorzystywanego w administracji, w szczególności platformy ePUAP, BIP, znajomość ministerialnych (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny) portali internetowych w zakresie sprawozdawczości. 
4) Inne kompetencje/umiejętności (które będą przedmiotem oceny pracownika na tym stanowisku): sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, a także planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna, komunikatywność, umiejętność pracy 
w zespole oraz zarządzania informacją.
V. Zakres podstawowych zadań oraz informacja o warunkach pracy wykonywanych na stanowisku – w opisie stanowiska stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy nie wyniósł 6%.
VII. Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:
1) list motywacyjny i CV,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.bip.osielsko.pl ),
3) oświadczenie o: niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony www.bip.osielsko.pl ),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (świadectwo, dyplom dokumentujący posiadane wykształcenie),
5) inne dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym stanowisku oraz potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudnienia, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych).
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, 86-031 Osielsko w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym”. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data złożenia w Urzędzie lub data stempla pocztowego.
IX. Informacje dodatkowe:
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W CV należy podać numer telefonu kontaktowego lub e-maila w celu umożliwienia powiadamiania 
o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu postępowania oraz metodach 
i technikach postępowania kwalifikacyjnego. 
Przed przystąpieniem do etapu naboru wymagającego osobistego stawienia się kandydata należy przedłożyć do wglądu komisji oryginały dokumentów, które zostały złożone w formie kserokopii oraz okazać dowód tożsamości. 
Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego otwartego i konkurencyjnego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas określony i zawarcie kolejnej umowy w przypadku braku zastrzeżeń do pracownika, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, warunkiem zawarcia kolejnej umowy jest odbycie służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Informacja w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
1. Administratorem jest Wójt Gminy Osielsko, który przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  Violetta Dąbrowska tel. 52 324 18 80.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Osielsku.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa. Z dokumentami (ofertami) kandydatów, których kompetencje w procesie naboru zostały ocenione najwyżej, i których dane zostały umieszczone w protokole, postępuje się w sposób zgodny z instrukcjami (instrukcją kancelaryjną) i jednolitym rzeczowym wykazem akt – załącznikami Nr 1, 2 i 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
Dokumenty (oferty) kandydatów niespełniających wymagań koniecznych będą przetwarzane 
i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres przeprowadzenia rekrutacji, a następnie trwale niszczone. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów w oryginale, zostaną one mu zwrócone. Z zawiadomieniami o odrzuceniu oferty ze względu na niespełnianie wymagań koniecznych, po zanonimizowaniu postępuje się w sposób zgodny z instrukcjami i jednolitym rzeczowym wykazem akt – załącznikami Nr 1, 2 i 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani  osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane