BUDŻET GMINY NA ROK 2007.

Uchwała Nr I/2/07
Rady Gminy Osielsko
z dnia 31 stycznia 2007 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. Nr 23 poz. 220,  Dz. U. Nr 62 poz. 558,  Dz. U. Nr 113 poz. 984,  Dz. U. Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. Nr  80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568,  z 2004  Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203,  z 2005 Dz. U. Nr 172 poz. 1441,  z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337)  oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218),  Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości 28 391 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 366 866  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   1)  Wydatki na rok 2007 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 6 952 533 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
   2) Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007 w kwocie 17 221 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
   2) Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie  927 533  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 975 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:                                             
1) pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 4 350 000 zł,
2) kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie – 1 525 000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  - 1 100 000 zł.
2.   Przychody budżetu w wysokości 10 359 182 zł, rozchody w wysokości 3 384 182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1.      ogólną w wysokości w wysokości 75 700  zł,
2.      celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120 000 zł.
 
§ 5. 1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 383 275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 30 000 zł,
2)      Wydatki – 446 700 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8.
4.  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 46 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 7. 1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 3 287 760 zł,
2)      wydatki – 3 219 760 zł,
2.      Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1)      dochody – 238 725 zł;
2)      wydatki – 240 025  zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 8.  1.   Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:
1)  na utrzymanie dróg  gminnych - 506 000 zł,
2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Określa się dotacje podmiotowe dla:
1)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 658 000 zł,
2)      niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy - 145 000 zł,
3)      innych podmiotów w wysokości - 108 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
4.      Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 191 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.
 
§ 9.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    1. Przychody -  31 000 zł,
    2. Wydatki - 31 500 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 14.
 
§ 10.  Określa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 5 875 000 zł.
 
 
§ 11. 1.  Określa się  maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 2 500 000 zł.
2.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1 500 000 zł.
 
§ 12.   Upoważnia się Wójta do:
1.      zaciągania zobowiązań:
1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. spłaty przypadających w roku 2007 rat pożyczek w kwocie 3 384 182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
 
§ 13.  Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 32 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr   15.
 
§ 14.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.
 
§ 15.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu gminy na 2007 r. 1 (32kB) plik

2. Wydatki budżetu gminy na 2007 r. 2 (76kB) plik

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 3 (17kB) plik

3a. Zadania inwestycyjne w 2007 r. 3a (26kB) plik

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z  
    funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności 4 (21kB) plik

5. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. 5 (15kB) plik

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
    innych zadań zleconych odrebnymi ustawami w 2007 r. 6 (20kB) plik

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
    wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r. 7 (16kB) plik

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
    wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu 
    terytorialnego w 2007 r. 8 (17kB) plik

9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
    ustawami 9 (18kB) plik

10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
    oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007r. 10 (18kB) plik

11. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. 11 (15kB) plik

12. Dotacje podmiotowe w 2007 r. 12 (16kB) plik

13. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
      i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. 13 (16kB) plik

14. Plan przchodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
     Wodnej 14 (15kB) plik

15.Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r. 15 (15kB) plik

16. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne 16 (19kB) plik

17. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko 17 (184kB) plik

ZMIANY BUDŻETU GMINY:
1. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr II/17/07 z dnia 29 marca 2007 roku
   patrz;  http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=907&y=2007

2. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr III/20/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
   patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=910&y=2007

3. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nt IV/30/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku
   patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=958&y=2007

4. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/46/07 z dnia 24 lipca 2007 roku
    patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=976&y=2007

5. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VI/51/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku
    patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=995&y=2007

6. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VIII/60/07 z dnia 26 września 2007 roku
    patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=1032&y=2007

7. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IX/80/07 z dnia 21 listopada 2007 roku
    patrz: http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=1058&y=2007

8. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/97/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.
   patrz:  http://www.bip18.lo.pl/?app=uchwaly&nid=1101&y=2007ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/07 z dnia 15 maja 2007 r. Z (78kB) plik
   - załaczniki do Zarządzenia Z1 (104kB) pdf

2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/07  z dnia 4 września 2007 r Z2 (29kB) plik
    - załaczniki do zarządzenia Z3 (199kB) pdf

3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31 z dnia 19 grudnia 2007 r. Z4 (83kB) plik
    


Wytworzył: Rada Gminy (31 stycznia 2007)
Opublikował: Klimek Wiesława (15 lutego 2007, 13:10:54)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (31 grudnia 2007, 14:51:06)
Zmieniono: dodanie przekierowania o zmianie budżety gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij