BUDŻET GMINY NA ROK 2011


UCHWAŁA NR I/5/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620 ) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych  (Dz. U. nr 157, poz. 1241,  nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620 ) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 46 201 337 zł, z tego:
1)dochody bieżące w kwocie – 40 350 737 zł,
2)dochody majątkowe w kwocie – 5 850 600 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 . Załącznik Nr 1 (66kB) excel
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 50 201 337 zł, z tego:
1)wydatki bieżące w wysokości –  33 543 546 zł,
2)wydatki majątkowe w wysokości –  16 657 791zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Załącznik Nr 2 (238kB) excel
§ 3.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Załącznik Nr 3 (82kB) excel
 
§  4. Deficyt budżetu w kwocie  4 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 815 000 zł,
2)kredytów – 3 185 000 zł,
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 547 472 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 547 472 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4. Załącznik Nr 4 (28kB) excel
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 000 079 zł,
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –  1 376 600 zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 (38kB) excel
 
 
§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)przychody – 8 676 060 zł
2)koszty – 8 482 502 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 . Załącznik Nr 6 (30kB) excel
 
§ 8.  Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 . Załącznik Nr 7 (31kB) excel
 
§ 9.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                           – w kwocie 3 500 000 zł,
     2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                            – w kwocie 4 000 000 zł,
     3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
       emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
       – w kwocie 5 547 472 zł,
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)      przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)      zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 11.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 204 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 62 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 51 000 zł,
2)      celową w wysokości – 184 690 zł,
z przeznaczeniem na :
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 101 000 zł,
b)      inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 83 690 zł
 
§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 144 947 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 Załącznik Nr 8 (30kB) excel i 8a. Załącznik Nr 8a (33kB) excel
1)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Załącznik Nr 9 (11kB) excel
2)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      dochody – 140 000  zł,
b)      wydatki – 1 246 100 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 10. Załącznik Nr 10 (13kB) excel
c)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 26 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Załącznik Nr 11 (12kB) excel
 
§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik Nr 12 (34kB) excel
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
  objaśnienia do uchwały budżetowej (1123kB) word  

  Wynik głosowania imiennego (260kB) pdf
 
 
Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osielsko na 2011 r.
{16}
 
Zmiany budżetu:
 
  uchwała Nr II/17/2011 rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 r.
 
Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 1/2011
 
 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59, poz. 402 z dnia 10 marca 2011 r.

Wytworzył: Rada Gminy (17 lutego 2011)
Opublikował: Klimek Wiesława (28 lutego 2011, 13:15:39)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (6 maja 2011, 12:23:07)
Zmieniono: dodanie zmiany budżetu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4421

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij