BUDŻET GMINY NA ROK 2004

Budżet na 2004 rok
Uchwała Nr I/1/2004
Rady Gminy w Osielsku
Z dnia 18 lutego 2004 r.
 
 
W sprawie uchwalenia budżetu gminy OSIELSKO na rok 2004.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, e, pkt 10,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ),  art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627  z późn. zm.) .
 
Rada Gminy
Uchwala :
 
§ 1. Określa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1
W wysokości                                                                                      18.070.639 zł
1.     Ogólna kwota dochodów obejmuje:                                                                
1)      dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –                      486.350 zł
2)     dotacje na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –                           403.000 zł
3)     subwencję ogólną w wysokości                                      4.269.439 zł
z tego:
a) część wyrównawcza –                                                    371.053 zł
b) część  oświatowa–                                                       3.898.386 zł
  § 2. Określa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2
W wysokości –                                                                                 21.063.639 zł 1.   Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę                                                        11.052.733 zł                                                     
                w tym na:
           a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
                                                                                                        5.229.249 zł
           b) dotacje                                                                             1.304.514 zł
                c) wydatki na obsługę długu                                                   179.900 zł
2)  wydatki majątkowe w wysokości                                       10.010.906 zł      
              w tym:
                   a) wydatki inwestycyjne                                                   9.840.906 zł
b) rezerwa celowa na inwestycje                                        170.000 zł
 
§ 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie                               2.993.000 zł
1.     Deficyt budżetowy będzie pokryty przychodami:
1) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
    Gospodarki Wodnej  w kwocie                                                875.000 zł
2) pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
    środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
    w kwocie                                                                               2.118.000 zł
 
§ 4. Ustala się plan przychodów  i rozchodów  budżetu gminy na 2004 zgodnie z załącznikiem nr 3,
1.     Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2004 i lata następne  zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
2.     Upoważnia się wójta gminy do spłaty przypadających w 2004 roku        zobowiązań.
 
§ 5. W budżecie  gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 141.000 zł i rezerwę celową na inwestycje przewidziane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 170.000 zł.
 
§ 6. 1.  Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z   załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z   załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
§ 7. 1. Określa się plan przychodów  i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 2.331.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w kwocie  255.725 zł, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.
 
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych , zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały.
 
§10. 1  Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  – w wysokości - 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości –   486.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
 
§11. Określa  się dotacje udzielane z budżetu gminy na kwotę 1.304.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały – z tego:
1.     dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 435.400 zł
2.     dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.500 zł
3.     dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 30.000 zł
4.     dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  – 508.500 zł
5.     dotacje celowe dla stowarzyszeń – 105.000 zł
6.     dotacje celowe dla  pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.000 zł
7.     dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładu budżetowego–170.000 zł
8.     dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego – 24.114 zł
 
§ 12. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
1.     dochody 350.000 zł
2.     wydatki 622.000 zł
 
§ 13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 105.000 zł.
 
§ 14. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy na kwotę 29.800 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
 
§ 15. Upoważnia się wójta gminy do:
1.     dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
2.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy.
 
§ 16. 1. Ustala się:
1.     maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 500.000 zł,
2.     maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w celu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.823.000 zł,
3.     wysokość sumy, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania  na kwotę 1.500.000 zł,
4.     maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 25.000 zł.
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Rada Gminy (18 lutego 2004)
Opublikował: Klimek Wiesława (10 marca 2004, 12:04:58)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (21 września 2007, 09:48:03)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4851

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij