Budżet Gminy na 2009 rok

                                             UCHWAŁA NR X/83/08
                                             RADY GMINY OSIELSKO
                                             z dnia 19 grudnia 2008 r.
 
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. nr 23 poz. 220,  Dz. U. nr 62 poz. 558,  Dz. U. nr 113 poz. 984,  Dz. U. nr 153 poz. 1271,  Dz. U. nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. nr  80 poz. 717,  nr 162 poz. 1568,  z 2004 r, nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457,      z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111)   oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560,  Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112),  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
 
§ 1 .   Dochody budżetu gminy (38kB) excel  w wysokości 37 186 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
1.      Dochody bieżące w kwocie 34 477 792 zł
2.      Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł.
 
§ 2 Wydatki budżetu gminy (76kB) excel w wysokości 46 736 134  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
1.      Wydatki na rok 2009 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (56kB) excel w kwocie  13 787 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
2.     Wydatki na zadania inwestycyjne (30kB) excel w roku 2009 w kwocie 23 018 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3.      Wydatki bieżące w kwocie 23 718 134 zł, w tym:
1)      Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 129 669 zł
2)      Dotacje w kwocie 3 619 634 zł
3)      Wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł
§ 3.   Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2)      kredyt – 1 000 000 zł,
3)      obligacje – 4 700 000 zł,
 
§ 4.   Ustala się  przychody i rozchody budżetu (17kB) excel , zgodnie z załącznikiem nr 4
1.      Przychody w wysokości  13 248 500 zł,
2.      Rozchody w wysokości  3 698 500 zł.
 
 
§ 5.   W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 250 000 zł, z tego:
1.      rezerwa ogólna w wysokości 75 000  zł,
2.      rezerwa celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł,
3.      rezerwa celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.
 
§ 6. 1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 219 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 5 (19kB) excel i 5a 5a (23kB) excel .
2. Dochody i wydatkizwiązane z realizacją zadań z zaktresu administracji rządowej (16kB) excel wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 47 000  zł,
2)      Wydatki – 742 680  zł, 
3)   Wydatki na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu (19kB) excel  terytorialnego  565 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4.     Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (21kB) excel i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31 900 .zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 7.  1. Ustala się dochody w kwocie 155 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 300  zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 8.   Określa się  plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego (18kB) excel :
1)      przychody –10 339 850 zł,
2)      wydatki – 10 330 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 9.  1.  Określa się:
1)      dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego w kwocie 5 600 000 zł,
2)      dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie  894 100 zł,
2.      Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego (18kB) excel , zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 10.  Określa się dotacje podmiotowe (15kB) excel dla:
1)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 943 700  zł,
2)      niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy – 380 000 zł,
3)      publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 103 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 11.  Określa się dotacje celowe (15kB) excel na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 277 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
 
§ 12.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15kB) excel w wysokości:
1.      Przychody -  55 000  zł,
2.      Wydatki – 55 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (15kB) excel  w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr   14.
 
§ 14. 1. Określa się  maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 3 000 000 zł.
2.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2 500 000 zł.
 
§ 15.   Upoważnia się Wójta do;
1)      zaciągania zobowiązań:
a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
2)      przekazania uprawnień, o których mowa w pkt. 1 b) jednostkom organizacyjnym Gminy,
3)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,
4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5)      spłaty przypadających w roku 2009 rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 698 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 16.  Określa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
2)      Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 9 550 000 zł.
 
§ 17.  Załącza się  prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań (27kB) excel na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  Część opisowa budżetu (835kB) word
 
  Wykaz mienia komunalnego Gminy Osielsko (213kB) word
  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Osielsko (45kB) excel
 
  Wynik głosowania imiennego (820kB) pdf
 
Zmiany budżetu:
 Uchwała Nr I/4/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r.
 Uchwała Nr II/16/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2009 r.
uchwała Nr III/28/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28.04.2009 r.
Uchwała Nr IV/52/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr V/65/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 lipca 2009 r.
Uchwała Nr VI/72/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Uchwała Nr VII/88/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r.


Wytworzył: Rada Gminy (19 grudnia 2008)
Opublikował: Klimek Wiesława (30 grudnia 2008, 12:10:45)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (6 listopada 2009, 08:37:41)
Zmieniono: dodanie zmiany budżetu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6215

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij