BUDŻET GMINY NA ROK 2003.

Uchwała Nr III/26/2002
Rady Gminy w Osielsku
Z dnia 30 grudnia 2002 r.
 
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy OSIELSKO na rok 2003.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, e, pkt 10,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ) art. 109, 112, 116, 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627  z późn. zm.) .
 
Rada Gminy
Uchwala :
 
§ 1.
 
1.     Określa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1
W wysokości                                                                           15.964.140 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a)     dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –                   1.037.390 zł
b)    dotacje na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –                             64.000 zł
c)     dotacje na dofinansowanie zadań własnych –                       9.000 zł
d)    subwencję ogólną w wysokości                                      4.175.075 zł
z tego:
- część podstawowa –                                                           3 .688 zł
               - część oświatowa–                                                          3.664.167 zł
               - część rekompensująca –                                                   507.220 zł
 
      3. Określa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2
W wysokości –                                                                        15.964.140 zł
4.  Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
a)  wydatki bieżące kwotę –                                                   10.302.836 zł                                                     
                w tym na:
            - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
                                                                                                        4.785.833 zł
          -  dotacje                                                                                - 969.522 zł
               -  wydatki na obsługę długu gminy –                                        49.642 zł
        b)  wydatki majątkowe w wysokości -                                   5.661.304 zł      
              w tym:
                   - wydatki inwestycyjne                                                    5.661.304 zł
 
§ 2.
 
1.     Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na 2003 zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 523.501 zł.
2.     Ustala się planowane spłaty zobowiązań oraz prognozowane kwoty długu na rok 2003 i lata następne zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.
3.     Upoważnia się wójta gminy do spłat przypadających w 2003 roku        zobowiązań długoterminowych gminy z tytułu zaciągniętych w latach       ubiegłych pożyczek i kredytu określonych w załączniku  nr 3 do łącznej        kwoty 523.501 zł.
 
§ 3.
 
W budżecie  gminy ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125.000 zł.
 
§ 4.
 
1.     Ustala się inwestycje na rok 2003 na kwotę 5.661.304 zł zgodnie z      załącznikiem nr 4 do uchwały.
2.     Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym  określa  załącznik nr 5 do uchwały.
§ 5.
 
1.     Określa się przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 1.982.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
2.     Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w kwocie  193.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały,
 
§ 6.
 
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 7.
 
Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 969.522 zł – z tego dla:
1)     zakładu budżetowego – 353.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały,
2)     instytucji kultury – 448.500 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 9 do uchwały,
3)     samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
4)     podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 118.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
5)     dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 14.522 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
 
§ 8.
 
8.1.  Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – w
       wysokości - 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
8.2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
       rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości –
       1.037.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
 
§ 9.
 
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 95.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 95.000 zł.
 
§ 10.
 
Określa się kwotę 29.800 zł na zadania realizowane przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
 
§ 11.
 
Upoważnia się wójta gminy do:
1)     dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,
2)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący rachunek podstawowy budżetu.
 
 
 
 
 
§ 12.
 
1.     Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1.370.000 zł,
2.     Ustala się wysokość sumy, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania  na kwotę 1.500.000 zł.
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 14.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
 
Budżet gminy -część opisowa I (186kB) plik

Załaczniki:
1 (45kB) plik
2 (66kB) plik
3 (35kB) plik
3a (23kB) plik
3b (21kB) plik
4 (43kB) plik
5 (35kB) plik
6 (38kB) pdf
7 (16kB) plik
8 (34kB) pdf
9 (15kB) plik
10 (34kB) pdf + zał. 13
11 (17kB) plik
12 (18kB) plik
14 (44kB) plik
15 (24kB) plik


Wytworzył: Rada Gminy (30 grudnia 2002)
Opublikował: Klimek Wiesława (30 czerwca 2003, 17:37:28)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (21 września 2007, 12:09:30)
Zmieniono: scalenie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4670

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij