BUDŻET GMINY NA 2008 rok

                                    UCHWAŁA NR I/6/08 
                                            RADY GMINY OSIELSKO
                                           z dnia 18 stycznia 2008 r.
 
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2008.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. nr 23 poz. 220,  Dz. U. nr 62 poz. 558,  Dz. U. nr 113 poz. 984,  Dz. U. nr 153 poz. 1271,  Dz. U. nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. nr  80 poz. 717,  nr 162 poz. 1568,  z 2004 r, nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457,      z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218)   oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560,  Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984),  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości 30 750 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody budżetu (30kB) plik
1.      Dochody bieżące w kwocie 28 300 640 zł
2.      Dochody majątkowe w kwocie 2 450 000 zł.
 
§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 000 640  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki budżetu (68kB) plik
1.      Wydatki na rok 2008 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 4 838 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3 Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (30kB) plik
2.      Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 w kwocie 15 018 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a wydatki na zadania inwestycyjne (36kB) plik
3.      Wydatki bieżące w kwocie 19 982 640 zł, w tym:
1)      Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 607 356 zł
2)      Dotacje w kwocie 2 612 220 zł
3)      Wydatki na obsługę długu w kwocie 375 500 zł
 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 przychody i rozchody budżetu (17kB) plik
1.      Przychody w wysokości 7 656 150 zł,
2.      Rozchody w wysokości 3 406 150 zł.
 
§ 5.  W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 252 000 zł, z tego:
1.      rezerwę ogólną w wysokości 85 000  zł,
2.      rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł,
3.      rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 142 000 zł.
 
§ 6. 1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 149 056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 5 (18kB) plik  i 5a 5a (20kB) plik
      2.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości  2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podst. porozumień (16kB) plik
3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 20 000 zł,
2)      Wydatki – 867 540 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podst. umów (18kB) plik
4.      Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 41 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (18kB) plik
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 135 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 8. 1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 4 225 550 zł,
2)      wydatki – 4 214 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego (16kB) plik
2. Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek  
  budżetowych:
1)      dochody – 285 800 zł;
2)      wydatki – 285 800  zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek (17kB) plik
 
§ 9.  1.   Określa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na utrzymanie dróg  gminnych w kwocie  650 000 zł,
1.      Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11. stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego (15kB) plik
2.      Określa się dotacje podmiotowe dla:
1)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 770 400 zł,
2)      niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy – 216 000 zł,
3)      publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 
       dotacja przedmiotowa dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej (28kB) plik
2.      Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 240 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 13. dotacje celowe na zadania własne (24kB) plik
§ 10.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1.      Przychody -  55 000  zł,
2.      Wydatki – 55 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 14. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20kB) plik
§ 11. Określa się  maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 1 500 000 zł.
2.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1 500 000 zł.
 
§ 12.   Upoważnia się Wójta do;
1. zaciągania zobowiązań:
1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
 2.     dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu,
3.       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4.      spłaty przypadających w roku 2008 rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 13. 1.  Określa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 4 250 000 zł,
Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  – w kwocie 2 000 000 zł.  
§ 14.  Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 34 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr   15. wydatki jednostek pomocniczych (16kB) plik
 
§ 15.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16. prognozę łącznej kwoty długu gminy (19kB) plik
 
§ 16.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 

Wykaz mienia komunalnego Gminy Osielsko (121kB) plik
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Osielsko (45kB) plik

Wynik głosowania imiennego (43kB) pdf

Zmiany budżetu:
Uchwała Nr II/12/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 luty 2008 r. (53kB) word
uchwała Nr III/19/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2008 r. (73kB) word
Uchwała Nr IV/23/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2008 r. (32kB) word
Uchwała Nr VI/45/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 sierpnia 2008 r.
Uchwała Nr VII/60/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r.
Uchwała Nr VIII/75/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r.
Uchwała Nr IX/82/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r.
Uchwała Nr X/89/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r.


Wytworzył: Rada Gminy (18 stycznia 2008)
Opublikował: Klimek Wiesława (30 stycznia 2008, 10:01:22)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (12 lutego 2009, 14:03:52)
Zmieniono: dodanie przekierowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4559

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij