Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr VIII/98/2017
Rady Gminy
z dnia 2 listopada 2017


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r.,  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017
z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 69/2017 z dnia
20 października 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:     1)dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 79 713 060,97 zł, zwiększa się o 332 716,00 zł, po zmianie 80 045 776,97 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie–76 410 574,44 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie–3 635 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (140kB) pdf
2)wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 86 460 085,97 zł, zwiększa się o 332 716,00 zł, po zmianie 86 792 801,97 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości–61 997 536,57 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości–24 795 265,40zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (138kB) pdf
3)deficyt budżetu w kwocie  6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)kredytów–3 600 000,00 zł,
b)wolne środki z lat ubiegłych-3 147 025,00 zł;
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz (551kB) pdf do uchwały;
5)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 487 542,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz (246kB) pdf ,
6)określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)przychody–16 670 800,00 zł,
b)koszty–16 545 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (211kB) pdf .

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1.Zmianie kwot dotacji - Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmienił plan dotacji celowych:
1)decyzją z dnia 26 września 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.67.2017 zmniejszył dotację celową na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019" o kwotę 92 679,00 zł;  po zmianie planowana dotacja wyniesie 1 262 969,00 zł; zwiększa się środki własne na budowę w ramach w/wym. programu ul. Krakowskiej
i Zakopiańskiej w Niwach o taką kwotę;
2)decyzją z dnia 3 października 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększono dotację w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 6 814,00 zł
z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
3)decyzją z dnia 9 października 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększono dotację w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12 181,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
2.Zwiększa dochody własne gminy o kwotę 406 400,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.
3.Na wniosek Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie ustala się wydatki na dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla GZK
w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 90 kM.
4.Zwiększa się wydatki  w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 142 716,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, usług remontowych  oraz  zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych. W tym - zestawy komputerowe, piec konwekcyjny, patelnia elektryczna, huśtawki. Z tego wydatki na zakupy inwestycyjne 52 100,00 zł.
5.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. Przychody 16 670 0800,00 zł, w tym dotacje celowe
z budżetu na inwestycje 4 620 000,00 zł, koszty 16 545 000,00 zł.


Wynik głosowania imiennego (640kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017. Poz. 4365 z dnia 2017-11-13

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (9 listopada 2017, 10:30:50)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (7 grudnia 2017, 14:07:07)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 177

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij