Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr VII/94/2017
Rady Gminy
z dnia 3 października 2017


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017 –2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446, zm. z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017
–2025, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Nr II/20/2017
Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/31/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr  V/76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/80/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1  >>pobierz (3271kB) pdf do Uchwały.    

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz (146kB) pdf do Uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów w roku 2017 - stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w dalszych latach objętych prognozą. Ponadto dodaje się przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach objętych prognozą i dokonuje się zmian
w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów  i planowanych wydatków 2017.
1)    Dochody budżetu na 2017 rok  po zmianie 78 050 573,33 zł, z tego:
a)    dochody bieżące w kwocie  – 74 322 691,80 zł,
b)    dochody majątkowe w kwocie – 3 727 881,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2)    Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości, po zmianie 84 797 598,33 zł, z tego:
a)    wydatki bieżące w kwocie – 60 244 432,93 zł,
b)    wydatki majątkowe w kwocie –  24 553 165,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Urealniona została kwota dochodów i wydatków budżetu w latach 2018 - 2020. Zmniejszono deficyt budżetu w roku 2017 o 1 000 000,00 zł i  planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań o taką kwotę. Planowane środki na spłatę zwiększyły pulę wydatków majątkowych w latach następnych. Po zmianie planowana kwota długu na 31.12.2017 r. wynosi - 14 597 100,00 zł.

2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1)    Dodaje sie przedsięwzięcia:
a)    Gospodarka odpadami - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i PSZOK - a; realizacja lata 2018 - 2020; wartość szacunkowa 4 032 000,00 zł; z tego rok 2018 - 1 848 000,00 zł, rok 2019 -  2 016 000,00 zł,   rok 2020 - 168 000,00 zł;
b)    Ubezpieczenie majątku gminy; realizacja lata 2017 - 2020; wartość szacunkowa -
90 000,00 zł; z tego rok 2017 - 6 000,00 zł, rok 2018 - 28 000,00 zł, rok 2019 - 28 000,00 zł, rok 2020 - 28 000,00 zł;
c)    Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego – realizacja lata 2017 - 2018, wartość szacunkowa - 920 000,00 zł, w tym rok 2017 -  20 000,00 zł, rok 2018 - 900 000,00 zł;
d)    Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa
1 800 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 1 800 000,00 zł;
e)    Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) – Realizacja lata 2017 - 2018. Wartość szacunkowa 100 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 – 100 000,00 zł;
f)    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie
w Żołędowie – wartość szacunkowa 100 000,00 zł, w tym rok 2017 – 0,00 zł, rok 2018 - 100 000,00 zł;
g)    Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 650 000,00 zł, w tym rok 2017 - 150 000,00 zł, rok 2018 - 500 000,00 zł;
h)    Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku,  realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 120 000,00 zł, w tym rok 2017 - 110 000,00 zł, rok 2018 - 10 000,00 zł;
i)     Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki, realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 191 500,00 zł, w tym rok 2017 -0,00 zł, rok 2018 - 191 500,00 zł;
j)    Budowa boiska w Osielsku ul. Wierzbowa. realizacja w latach 2017 -2018, wartość szacunkowa 90 000,00 zł, w tym rok 2017 -0,00 zł, rok 2018 - 90 000,00 zł;

2)    Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, w tym:
a)    Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 1 700 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł,  rok 2018 - 1 400 000,00 zł, rok 2019 - 300 000,00 zł;
b)    Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2016 -2021, wartość szacunkowa  2 570 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 70 000,00 zł, rok 2020 - 400 000,00 zł, rok 2021 - 2 100 000,00 zł;
c)    Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie  wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy;  realizacja w latach 2015 -2019, wartość szacunkowa   3 000 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 2 200 000,00 zł, rok 2019 - 800 000,00 zł;
d)    Budowa ul. Topolowej w Osielsku - I etap Szosa Gdańska-Chabrowa - II etap Chabrowa - Leśna,  realizacja w latach 2017 -2021, wartość szacunkowa 7 120 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 - 120 000,00 zł, rok 2019 -2 500 000,00 zł, rok 2021- 4 500 000,00 zł;
e)    Budowa chodnika przy ul. Karpackiej – projekt – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększenie środków w roku 2018 do kwoty 24 000,00 zł;
f)    Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku, realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 270 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł,  rok 2018 - 0,00 zł, rok 2019 - 250 000,00 zł;
g)    Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn –  realizacja lata 2017 - 2018, wartość szacunkowa 2 850 000,00 zł, z tego rok 2017 - 50 000,00 zł, rok 2018 -
1 500 000,00 zł, rok 2019 - 0,00 zł, rok 2020 - 1 300 000,00 zł;
h)    Budowa sieci wod-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego
 i sieci wodociągowej – realizacja lata 2017 - 2019. Wartość  szacunkowa -
2 030 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł, rok 2018 -  30 000,00 zł, rok 2019 -
 1 000 000,00 zł; rok 2020 - 1 000 000,00 zł;
i)    Odstępuje się od zadania Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
j)    Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu, realizacja w latach 2015 - 2020, wartość szacunkowa 2 830 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł,  rok 2018 - 30 000,00 zł, rok 2019 - 1 800 000,00 zł, rok 2020 - 1 000 000,00 zł;
k)    Budowa ul. Leśnej w Osielsku, realizacja w latach 2017 -2020, wartość szacunkowa
6 050 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł,  rok 2018 - 3 000 000,00 zł, rok 2020 -
2 800 000,00 zł;
l)    "Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu - zagospodarowanie placu centralnego", realizacja w latach 2013 -2018, wartość szacunkowa 4 200 000,00 zł,
w tym rok 2017 -3 200 000 0,00 zł,  rok 2018 - 1 000 000,00 zł;
m)    Budowa świetlicy w Żołędowie, realizacja w latach 2016 -2018, wartość szacunkowa 1 045 000,00 zł, w tym rok 2017 - 1 025 000,00 zł;
n)    Zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych i ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osielsko:
-    Termomodernizacja budynku GOK - u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A, realizacja w latach 2016 -2019, wartość szacunkowa 480 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł,  rok 2018 - 80 000,00 zł, rok 2019 - 400 000,00 zł;
-    Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa, realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 1 500 000,00 zł, w tym rok 2019 -
300 000,00 zł,  rok 2020 - 1 200 000,00 zł;
-    Wymiana źródeł ogrzewania  w obszarze mieszkalnictwa, realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 900 000,00 zł, w tym rok 2019 - 700 000,00 zł, rok 2020 - 200 000,00 zł;
-    Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa, , realizacja
w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 1 350 000,00 zł, w tym rok 2019 -
270 000,00 zł,  rok 2020 - 1 080 000,00 zł;
-    Budowa odnawialnych źródeł energii - SP Maksymilianowo realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 316 800,00 zł, w tym rok 2020 -
316 800,00 zł;
-    Budowa odnawialnych źródeł energii - SP Niemcz realizacja w latach 2015 -2020, wartość szacunkowa 252 000,00 zł, w tym rok 2020 - 252 000,00 zł.

Wynik głosowania imiennego (593kB) pdf


Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (10 października 2017, 11:36:49)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (16 października 2017, 12:43:17)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 197

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij