Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr VII/93/2017
Rady Gminy
z dnia 3 października 2017


zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. , Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:     
1)    Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 78 069 161,11 zł, zmniejsza się o 18 587,78 zł, po zmianie 78 050 573,33 zł, z tego:
a)    dochody bieżące w kwocie  – 74 322 691,80 zł,
b)    dochody majątkowe w kwocie – 3 727 881,53 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1. >>pobierz (150kB) pdf
2)    Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 85 816 186,11 zł, zmniejsza się o 1 018 587,78 zł, po zmianie 84 797 598,33 zł, z tego:
a)    wydatki bieżące w kwocie – 60 244 432,93 zł,
b)    wydatki majątkowe w kwocie –  24 553 165,40 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2. >>pobierz (198kB) pdf
3)    Deficyt budżetu w kwocie  6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytów – 3 600 000,00 zł,
b)    wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
4)    Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz (625kB) pdf do uchwały;
5)    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)    przychody w wysokości  12 530 978,00  zł,
b)    rozchody w wysokości  5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz (163kB) pdf
6)     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)  dochody - 10 580 105,92 zł,|
b)   wydatki - 10 580 105,92 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz (243kB) pdf i 8a. >>pobierz (220kB) pdf
7)    Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 288 542,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12. >>pobierz (245kB) pdf
8)     Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)    przychody –16 480 800,00 zł,
b)    koszty  –  16 355 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. >>pobierz (211kB) pdf

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:

1.    Zmianie kwot dotacji - Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
1)    zwiększył decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.49.2017 plan dotacji
w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 47 143,38 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonanych w roku 2016;
2)     zmniejszył decyzją z dnia 11 sierpnia 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019" dotację celową o kwotę 134 352,00 zł, po zmianie dotacja wyniesie 1 355 648,00 zł.
3)    zwiększył decyzją z dnia 21 września 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.65.2017 dotację na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o 235,84 zł, po zmianie - 471,68 zł;
2.    Zwiększa dochody własne gminy o kwotę 68 385,00 zł;
3.    Wydatki na wykonanie planowanych nakładek na drogach, tj. w Bożenkowie - ul. Wypoczynkowa i Polińskiego, w Osielsku – ul. Chabrowa (z wymianą kostki brukowej) , Limbowa, Storczykowa, Kwiatowa, Topolowa, Zapłotek, Poprzeczna, Sójki i Przepiórcza, w Maksymilianowie – ul. Zimowa, ul. Kościelna, w Niemczu- ul. Kochanowskiego –
I etap, Kowalskiego, Tuwima, Krasickiego, Chełmońskiego, Kościuszki, Wagnera, Wajs, Ślązaka, Czecha, Konopnickiej, w Żołędowie – ul. Schmidta i Polna na odcinku od Jastrzębiej do Pałacowej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i
w związku z zapłatą za roboty wykonane w roku ub. zwiększa się o 415 000,00 zł. Dodaje się: wlot na ul. Bydgoską z ulicy Letniej w Maksymilianowie i poszerzenie pola zawrotu autobusu na skrzyżowaniu ulicy Topolowej i Leszczynowej  w Żołędowie. Po zmianie -
2 915 000,00 zł;
4.    Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie pozostałe wydatki na utrzymanie dróg
w gminie zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, po zmianie 1 520 000,00 zł;
5.    Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa sie wydatki na remont pomieszczeń USC i zakup wyposażenia po remoncie o kwotę 100 000,00 zł;
6.    Ustala się wydatki w kwocie 68 385,00 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2013;
7.    Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje sie zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia w związku z planowanym remontem pomieszczeń zajmowanych przez Rodzinny Punkt Konsultacyjny;  zwiększa sie wydatki na usługi remontowe o 11 100,00 zł, po zmianie 57 600,00 zł;
8.    Na wniosek Dyrektora GOSIR ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł  ( ze środków
w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja gminy)  na promocję gminy na imprezach - VI Memoriał im. Jana Konopczyńskiego organizowany przez LKS Łucznik Żołędowo i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet organizowane przez KS Viktoria Osielsko - poprzez zakup medali, pucharów, statuetek  i nagród;
9.    Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 101 208,62 zł, po zmianie 473 791,38 zł;
10.    Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 108 100,00 zł, po zmianie 243 900,00 zł;
11.    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje sie zmian w zakresie wydatków na inwestycje i zmniejsza się wydatki inwestycyjne w roku 2017
o kwotę 1 601 000, 00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
1)    W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zmniejsza się wydatki kwotę
735 000,00 zł.
a)    poz. 1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego
w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn – zmniejsza sie wydatki
w bieżącym roku o 150 000,00 zł do kwoty 50 000 zł, zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF na lata 2017-2025;
b)    poz. 1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej
w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego – zmniejsza się  wydatki w bieżącym roku o 440 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF;
c)    poz. 1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II
w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) – wydatki zmniejsza się
o 60 000,00 zł, w tym rok 2017- 0,00 zł. Zadanie ujmuje  się w uchwale w sprawie WPF;
d)    poz. 1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie – wydatki zmniejsza się o 55 000,00 zł. Rok 2017 – 0 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF;
e)    poz. 1.31 Budowa sieci wod-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej – zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF, rok 2017 – 0,00 zł;
f)    poz. 1.22 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie – oszczędności na zadaniu w kwocie 11 000,00 zł zwiększają wydatki na zadanie 1.26 tj. Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan.  i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.
2)    W zakresie inwestycji na drogach gminnych zmniejsza się wydatki o 3 007 000,00 zł,
w tym w szczególności:
a)    planowana realizacja zadań w cyklu dwuletnim w latach 2017 - 2018; zmniejszenie wydatków w roku 2017 - 3 335 000,00 zł;
-    poz. 6.1    Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - zadanie ujęte w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł;
-    poz. 6.5    Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną -  zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 1 450 000,00 zł;
-    poz. 6.6    Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy;  zadanie ujęte jest w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł;
-    poz. 6.19 Budowa ul. Topolowej w Osielsku I etap Szosa Gdańska-Chabrowa II etap Chabrowa Leśna, zadanie ujęte jest  w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki o
50 000,00 zł;
-    poz. 6.26 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – opracowanie dokumentacji projektowej zadanie ujęte jest  w uchwale w sprawie WPF, w roku 2017 wydatki - 0,00 zł, planowane jest ogłoszenie przetargu; zmniejsza się wydatki w roku 2017 o 35 000,00 zł.
b)    poz. 6.16 Ścieżka rowerowa z kruszywa w Żołędowie pomiędzy ul. Sadowniczą
a  Bydgoską ok. 500 m. -  zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł, po zmianie 125 000,00 zł;
c)    poz. 6.13  Budowa ul. Lazurowej w Osielsku II etap, zwiększa się wydatki o kwotę 368 000,00 zł, po zmianie 718 000,00 zł;
d)    poz. 6.31. Zarurowanie rowu na działce nr 138. Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na brak zgody właściciela gruntu skarpy rowu na zasypanie, zmniejszenie wydatków o 15 000,00 zł;
3)    Ustala się wydatki na monitoring w gminie w kwocie 8 500,00 zł;
4)    poz. 12.2 Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF. Rok 2017 planowane wydatki b/z - 150 000,00 zł;
5)    poz. 17.1 – odstępuje się od realizacji zadania - Budowa II PSZOKA w Maksymilianowie, zmniejsza się wydatki o 23 900,00 zł;
6)    poz. 18 - budowa oświetlenia ulicznego, zmiana nakładów na planowane zadania
w ramach planowanych środków;
7)    poz. 21.5 – Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu, zwiększa się wydatki
o 2 400 000,00 zł, po zmianie w roku 2017 - 3 200 000,00 zł;
8)    Budowa świetlicy w Żołędowie, zwiększa się wydatki w roku 2017 o 200 000,00 zł, po zmianie 1 025 000,00 zł;
9)    poz. 23.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku – zadanie ujmuje się
w uchwale w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 10 000,00 zł, po zmianie - 110 000,00 zł;
10)    poz. 23.3. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki - zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 191 500,00 zł, po zmianie - 0,00 zł;
11)    poz. 23.4 . Budowa boiska w Osielsku ul. Wierzbowa - zadanie ujmuje się w uchwale
w sprawie WPF. Zmniejszenie w 2017 r. wydatków o 90 000,00 zł, po zmianie - 0,00 zł.
12.   Zmiany wydatków w ramach działów.
13.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. Przychody 16 480 800,00 zł, w tym dotacje celowe
z budżetu na inwestycje 4 430 000,00 zł, koszty 16 355 000,00 zł.
14. Zmniejsza się przychody budżetu gminy Osielsko w roku 2017 z tytułu zaciągniętych zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą
12 530 978,00 zł. Planowane rozchody 5 783 953,00 zł.

  Wynik głosowania imiennego (587kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2017. Poz. 3918 z dnia 2017-10-12

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (10 października 2017, 11:32:34)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (16 października 2017, 11:17:16)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij