Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr III/13/10
Rady Gminy
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przyjętego Uchwałą Nr VII/55/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008r. dokonuje się następujących zmian:
1) treść § 1 otrzymuje brzmienie:
       „§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku zwany dalej „GOPS” działa w szczególności na podstawie: 
1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.);
4)      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
5)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734  ze zm.);
6)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.);
7)      ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.);
8)      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
9)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.);
10)  ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.);
11)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
12)  niniejszego statutu;
13)  innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej.
2) w § 9 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) opracowywanie projektu i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
     Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.): „Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.” Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organem właściwym do nadania statutu jednostce budżetowej jest rada gminy.
            Zmiany dokonane w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku uwzględniają zmiany przepisów prawnych na podstawie których GOPS realizuje zadania. Zmiana dokonana w § 9 pkt 12 statutu skutkuje tym, że do zadań GOPS będzie należało  opracowywanie projektu i realizacja w całości gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka, co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).
            Uchwała w sprawie statutu ośrodka pomocy społecznej wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygnatura II SA/Bd 50/09), którego przedmiotem był Statut GOPS w Osielsku.
Wynik głosowania imiennego (271kB) pdf

Opublikował: Klimek Wiesława (5 stycznia 2011, 12:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4037

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij