Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Osielsko

zamawiający: Gminny Zakład Komunalny
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZK.22.2017
wartość: poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 listopada 2017  09:15
wynik postępowania: Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Zamawiający ogłasza unieważnienie przetargu nieograniczonego z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.  Ogłoszenie nr 613041-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

Gminny Zakład Komunalny: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Osielsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 9003390800000, ul. Żołędowo, ul. Jastrzębia  62 , 86031   Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 328 26 00, e-mail zp@gzk-zoledowo.pl, faks 52 328 26 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.osielsko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
ul.Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Osielsko
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko:
Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko:
- sieć wodociągowa PEØ110 – 56,0 m
Część B: Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko:
1. kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. nr 377/2 ul. Żurawia Osielsko – 5,5 m
2. kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. nr 338/4 ul. Polna Maksymilianowo – 9,0 m
3. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 216/17 ul. Karpacka Niwy – 25,0 m
4. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 100/8 ul. Karpacka Niwy – 7,0 m
5. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 73/10 ul. Wyspiańskiego Niemcz – 14,0 m
6. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 29/34 ul. Olimpijczyków Niemcz – 8,5 m
Część C: Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w ul. Głównej w m. Maksymilianowo gm. Osielsko:
- kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 – 30,0 m

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby wykonawca posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części B i C zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla częśći A zamawiający żąda aby osoba, która będzie brała udział przy realizacji zamówienia posiadała uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualna polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia oraz wykaz osób, które będą brały udział przy realizacji zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla część A
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.bip.osielsko.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do nieniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji30,00
Liczba referencj10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIKI:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia w miejscowości Jarużyn gm. Osielsko: - sieć wodociągowa PEØ110 – 56,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji30,00
Liczba referencj10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko: 1. kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. nr 377/2 ul. Żurawia Osielsko – 5,5 m 2. kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. nr 338/4 ul. Polna Maksymilianowo – 9,0 m 3. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 216/17 ul. Karpacka Niwy – 25,0 m 4. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 100/8 ul. Karpacka Niwy – 7,0 m 5. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 73/10 ul. Wyspiańskiego Niemcz – 14,0 m 6. kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. nr 29/34 ul. Olimpijczyków Niemcz – 8,5 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji30,00
Liczba referencj10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w ul. Głównej w m. Maksymilianowo gm. Osielsko: - kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 – 30,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji30,00
Liczba referencj10,00
Odpowiada za treść: Lucyna Korytowska
Opublikował: Dziamski Leszek (8 listopada 2017, 12:33:32)

Ostatnia zmiana: Dziamski Leszek (23 listopada 2017, 14:10:28)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij