Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

zamawiający: Gminny Zakład Komunalny
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZK.17.2017
wartość: poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 października 2017  09:15
wynik postępowania: w treści ogłoszenia Gminny Zakład Komunalny: Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 9003390800000, ul. Żołędowo, ul. Jastrzębia  62 , 86031   Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 328 26 00, e-mail zp@gzk-zoledowo.pl,
faks 52 328 26 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.osielsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.osielsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
ul.Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy prac ww. zadania:
1. Dostarczenie oraz nasadzenia drzew gatunku:
• Klon zwyczajny z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 28 szt.
• Klon pospolity z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 2 szt.
• Klon czerwony z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 12 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 74 szt.
• Robinia akacjowa (forma kulista ‘Umbraculifera’) z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 12 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 380 szt
• Jarząb szwedzki z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie co najmniej 8-10 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 4 szt.
• Lipa drobnolistna z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie co najmniej 8-10 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 46 szt.

2. Pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym tj. przez okres minimum jednego roku od dnia odbioru prac, obejmująca:
• nawożenie nawozem mineralnym,
• podlewanie w okresach suszy, niedostatku wody,
• przycinanie obłamanych gałęzi,
• wymianę uschniętych roślin. Miejsce dokonania nasadzeń to obszar Gminy Osielsko.
Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacj zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-01
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-18, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Zestawienie ofert

1. Data otwarcia 18.10/2017r. godz: 09:30
2. Kwota przeznaczona na zadanie przez zamawiającego: 90.000 zł brutto
3. Oferty:
 
Oferta nr 1: 
RAFAN Rafał Andrzejewski
ul.Świdnicka 5, 85-379 Bydgoszcz
Kwota brutto: 182.160,00 zł
Gwarancja: 24 m-c
 
Oferta nr 2:
Plantum S.C. Maria Zakrzewska Maciej Zakrzewski
ul. Zagadkowa 10, 95-100 Zgierz
Kwota brutto: 189.151,20 zł
Gwarancja: 24 m-c
 
 
Oferta nr 3:
P.H.U. „MAR-POL” Marcin Misiak
Przybyłów, 62-600 Koło
Kwota brutto: 143.062,20 zł
Gwarancja: 24 m-c
 
 
Oferta nr 4:
GAJOWY Marcin Pietrzykowski
ul.Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz
Kwota brutto: 102.694,00,00 zł
Gwarancja: 24 m-c

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

ROZSTRZYGNIĘCIE (73kB) pdf

Odpowiada za treść: Lucyna Korytowska
Opublikował: Dziamski Leszek (10 października 2017, 11:40:52)

Ostatnia zmiana: Dziamski Leszek (25 października 2017, 08:54:44)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij