Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

zamawiający: Gminny Zakład Komunalny
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZK.17.2017
wartość: poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 października 2017  09:15Gminny Zakład Komunalny: Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 9003390800000, ul. Żołędowo, ul. Jastrzębia  62 , 86031   Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 328 26 00, e-mail zp@gzk-zoledowo.pl,
faks 52 328 26 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.osielsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.osielsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
ul.Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy prac ww. zadania:
1. Dostarczenie oraz nasadzenia drzew gatunku:
• Klon zwyczajny z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 28 szt.
• Klon pospolity z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 8 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 2 szt.
• Klon czerwony z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 12 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 74 szt.
• Robinia akacjowa (forma kulista ‘Umbraculifera’) z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem w obwodzie minimum 12 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 380 szt
• Jarząb szwedzki z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie co najmniej 8-10 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 4 szt.
• Lipa drobnolistna z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie co najmniej 8-10 cm mierzonym na wysokości 100 cm, opcja z jednym kołkiem - 46 szt.

2. Pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym tj. przez okres minimum jednego roku od dnia odbioru prac, obejmująca:
• nawożenie nawozem mineralnym,
• podlewanie w okresach suszy, niedostatku wody,
• przycinanie obłamanych gałęzi,
• wymianę uschniętych roślin. Miejsce dokonania nasadzeń to obszar Gminy Osielsko.
Dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacj zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-01
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-18, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane NieOdpowiada za treść: Lucyna Korytowska
Opublikował: Dziamski Leszek (10 października 2017, 11:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij