Wójt Gminy Osielsko

 

Zastępca Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy

 

 

Sekretariat

 

Wojciech Sypniewski 

 

Krzysztof Lewandowski

 

Maria Domańska
sekretarz@osielsko.pl

 

 

Patrycja Frąckowska

gmina@osielsko.pl

Skarbnik Gminy Osielsko

 

Bogumiła Nalaskowska

skarbnik@osielsko.pl

Biuro Rady Gminy Osielsko
Ds. obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP

Wiesława Klimek

radagminy@osielsko.pl

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu

Justyna Ściesińska

kadry@osielsko.pl

Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego

Agnieszka Michalska

amichalska@osielsko.pl

Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej

Dorota Bręczewska

ngo@osielsko.pl

Ds. informatyki

Przemysław Michna

informatyk@osielsko.pl

Ds. promocji gminy i informatyki

Tomasz Bogucki

promocja@osielsko.pl

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami  

Marzena Alińska

ekologia@osielsko.pl

Ds. gospodarki wodnej i rekultywacji

Benedykt Kurczewski

bkurczewski@osielsko.pl

Ds. gospodarki wodnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rafał Ponichter

wody@osielsko.pl

Ds. ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowiectwa

Adrianna Kochanowska-Papke

lasy@osielsko.pl

Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz edukacji ekologicznej

Emilia Serbinowska
(w zastępstwie Magdalena Kopczyńska)

pawliczak@osielsko.pl

Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, ochrony zwierząt oraz usuwania azbestu

Katarzyna Leszcz-Ziółkowska 

kasial@osielsko.pl

Ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Marcelina Komorowska

emisja@osielsko.pl

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Kierownik Referatu oraz ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości

Jolanta Trzecińska

rolnictwo@osielsko.pl

Ds.gospodarki nieruchomościami i spraw geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic

Agnieszka Grzywacz

agrzywacz@osielsko.pl

Ds. opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, regulacji własności oraz rolnictwa

Katarzyna Tyma

kasiat@osielsko.pl

Ds. opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami

Katarzyna Krűger

kruger@osielsko.pl

Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Bogdan Mikulski

bmikulski@osielsko.pl

Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Katarzyna Skibińska
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Referatu oraz ds. zaświadczeń, opinii, postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, ochrony zbytków

Beata Szeszuła

beata.szeszula@osielsko.pl

Ds. wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy oraz numeracji porządkowej nieruchomości

Agnieszka Krawczak

akrawczak@osielsko.pl

Ds. nazewnictwa ulic oraz decyzji o warunkach zabudowy

Patrycja Kurgan ( w zastępstwie Eliza Wilgosiewicz)

kurgan@osielsko.pl

Ds. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp

Anna Szopieraj

Planowanie Przestrzenne
Ds. planowania przestrzennego

Janusz Gorzycki

jgorzycki@osielsko.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu oraz ds inwestycji 

Dominika Wiśniewska

dominika@osielsko.pl

Ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

Bartosz Pater

bartosz.pater@osielsko.pl

Ds. inwestycji - drogowych

Adam Biegański

abieganski@osielsko.pl

Ds. przygotowania gminnych inwestycji

Joanna Ciuba

Ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Paweł Kujawa

p.kujawa@osielsko.pl

Ds. oświetlenia drogowego oraz rozliczania energii elektr.

Michał Jabłoński

michalj@osielsko.pl

Ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia

Elżbieta Chałubek

echalubek@osielsko.pl

Ds. zamówień publicznych

Justyna Janicka

zampub@osielsko.pl

Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Niemcz) oraz podatku od środków transport.

Karolina Truś

karolina.trus@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji podatków i opłat

Agata Klett

agata.klett@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji podatków i opłat

Anna Parol (w zastępstwie Małgorzata Mikołowska) 

ania.dziedziejko@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Agnieszka Szreiber

aszreiber@osielsko.pl

Ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Żołędowo i Niwy-Wilcze), wymiaru podatków dla osób prawnych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON

Aneta Markowska- -Baumgart

Ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Sołectwa Osielsko, Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn)

Anna Bilawska

Referat Spraw Obywatelskich Budynek B
Kierownik Referatu, Z-ca Kier. USC ds. rejestru wyborów oraz Karty Dużej Rodziny oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Violetta Dąbrowska

wybory@osielsko.pl

Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności

Ewelina Janik

Ds. dowodów osobistych 

Ewelina Milhausen 

dowody@osielsko.pl

Ds. obsługi przedsiębiorców oraz spraw obywatelskich

Anna Stankiewicz

anna.stankiewicz@osielsko.pl

Referat Finansowy
Kierownik Referatu oraz Ds. księgowości budżetowej 

Ilona Bochańska

finanse@osielsko.pl

Ds. podatku VAT

Agnieszka Rydelek

 

Ds. księgowości -dochody budżetowe

Justyna Magiera

 

justynam@osielsko.pl

 

Ds. księgowości -dochody budżetowe

 

Izabela Sulima

 

Ds. księgowości - wydatki budżetowe i rozliczania dotacji

Aleksandra Kaźmierczak

kazmierczaka@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji czynszów najmu i dzierżawy

Ewa Uścinowicz

ewau@osielsko.pl

Pion Ochrony
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych oraz ds. obronnych

Jacenty Brajer

Ds. zarządzania kryzysowego, OC, kancelarii niejawnej

Leszek Gruchot

gzzk@osielsko.pl