Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko  Nr telefonu e-mail Inne
Sekretariat Patrycja Frąckowska gmina@osielsko.pl  
Punkt informacyjny Patrycja Mikulska info@osielsko.pl  
Biuro Rady Gminy Osielsko
Ds obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP Wiesława Klimek radagminy@osielsko.pl  
Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu Justyna Ściesińska kadry@osielsko.pl  
Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego Agnieszka Michalska amichalska@osielsko.pl  
Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej Dorota Bręczewska ngo@osielsko.pl  
Ds. informatyki Przemysław Michna informatyk@osielsko.pl  
Ds. promocji gminy i informatyki Tomasz Bogucki promocja@osielsko.pl  
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami   Marzena Alińska ekologia@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej i rekultywacji Benedykt Kurczewski bkurczewski@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Rafał Ponichter wody@osielsko.pl  
Ds. ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowiectwa Adrianna Kochanowska-Papke lasy@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz edukacji ekologicznej Emilia Serbinowska
(w zastępstwie Magdalena Kopczyńska)
pawliczak@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, ochrony zwierząt oraz usuwania azbestu Katarzyna Leszcz-Ziółkowska  kasial@osielsko.pl  
Ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcelina Komorowska emisja@osielsko.pl  
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Kierownik Referatu oraz ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości Jolanta Trzecińska rolnictwo@osielsko.pl  
Ds.gospodarki nieruchomościami i spraw geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic Agnieszka Grzywacz agrzywacz@osielsko.pl  
Ds. opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, regulacji własności oraz rolnictwa Katarzyna Tyma kasiat@osielsko.pl  
Ds opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami Katarzyna Krűger kruger@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
Bogdan Mikulski

bmikulski@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Katarzyna Skibińska      
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Referatu oraz ds. zaświadczeń, opinii, postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, ochrony zbytków Beata Szeszuła beata.szeszula@osielsko.pl  
Ds. wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy oraz numeracji porządkowej nieruchomości Agnieszka Krawczak akrawczak@osielsko.pl  
Ds. nazewnictwa ulic oraz decyzji o warunkach zabudowy Patrycja Kurgan ( w zastępstwie Eliza Wilgosiewicz) kurgan@osielsko.pl  
Ds. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp Anna Szopieraj    
Planowanie przestrzenne
Ds planowania przestrzennego Janusz Gorzycki jgorzycki@osielsko.pl  
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu oraz ds inwestycji  Dominika Wiśniewska dominika@osielsko.pl  
Ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych, Bartosz Pater bartosz.pater@osielsko.pl  
Ds. inwestycji - drogowych Adam Biegański abieganski@osielsko.pl  
Ds. przygotowania gminnych inwestycji Joanna Ciuba    
Ds gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa p.kujawa@osielsko.pl  
Ds. oświetlenia drogowego oraz rozliczania energii elektr. Michał Jabłoński michalj@osielsko.pl  
Ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia Elżbieta Chałubek echalubek@osielsko.pl  
Ds. decyzji środowiskowych i ds. zamówień publicznych Justyna Janicka zampub@osielsko.pl  
Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Niemcz) oraz podatku od środków transport. Karolina Truś karolina.trus@osielsko.pl  
Ds poboru i egzekucji podatków i opłat Agata Klett agata.klett@osielsko.pl  
Ds poboru i egzekucji podatków i opłat Anna Parol (w zastępstwie Małgorzata Mikołowska)  ania.dziedziejko@osielsko.pl  
Ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Szreiber aszreiber@osielsko.pl  
Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Żołędowo i Niwy-Wilcze), wymiaru podatków dla osób prawnych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON Aneta Markowska- -Baumgart    
Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Sołectwa Osielsko, Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn) Anna Bilawska    
Referat Spraw Obywatelskich Budynek B
Kierownik Referatu ABI, Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności, wyborów oraz Karty Dużej Rodziny Violetta Dąbrowska wybory@osielsko.pl  
Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności Ewelina Janik    
Ds dowodów osobistych i spraw obywatelskich Ewelina Milhausen  dowody@osielsko.pl  
Ds. zgromadzeń, zezwoleń na prowadzenie imprez masowych oraz obsługa przedsiębiorców Anna Stankiewicz anna.stankiewicz@osielsko.pl  
Referat Finansowy
Kierownik Referatu oraz Ds. księgowości budżetowej  Ilona Bochańska finanse@osielsko.pl  
Ds. podatku VAT Agnieszka Rydelek      
Ds. księgowości -dochody budżetowe Justyna Magiera   justynam@osielsko.pl  
Ds. księgowości -dochody budżetowe Izabela Sulima      
Ds. księgowości - wydatki budżetowe i rozliczania dotacji Aleksandra Kaźmierczak   kazmierczaka@osielsko.pl  
Ds. poboru i egzekucji czynszów najmu i dzierżawy Ewa Uścinowicz ewau@osielsko.pl  
Pion Ochrony
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych oraz ds. obronnych Jacenty Brajer    
Ds zarządzania kryzysowego, OC, kancelarii niejawnej Leszek Gruchot gzzk@osielsko.pl