Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko  Nr telefonu e-mail Inne
Sekretariat Patrycja Frąckowska gmina@osielsko.pl  
Punkt informacyjny Patrycja Mikulska info@osielsko.pl  
Biuro Rady Gminy Osielsko
Ds obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP Wiesława Klimek radagminy@osielsko.pl  
Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu Justyna Ściesińska kadry@osielsko.pl  
Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego Agnieszka Michalska amichalska@osielsko.pl  
Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej Dorota Bręczewska   ngo@osielsko.pl  
Ds. informatyki Przemysław Michna   informatyk@osielsko.pl  
Ds. promocji gminy i informatyki Tomasz Bogucki   promocja@osielsko.pl  
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami   Marzena Alińska   ekologia@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej i rekultywacji Benedykt Kurczewski   bkurczewski@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Rafał Ponichter   wody@osielsko.pl  
Ds. ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowiectwa Adrianna Kochanowska-Papke   lasy@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz edukacji ekologicznej Emilia Serbinowska
(w zastępstwie Magdalena Kopczyńska)
  pawliczak@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, ochrony zwierząt oraz usuwania azbestu Katarzyna Leszcz-Ziółkowska    kasial@osielsko.pl  
Ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcelina Komorowska   emisja@osielsko.pl  
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Kierownik Referatu oraz ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości Jolanta Trzecińska   rolnictwo@osielsko.pl  
Ds.gospodarki nieruchomościami i spraw geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic Agnieszka Grzywacz   agrzywacz@osielsko.pl  
Ds. opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, regulacji własności oraz rolnictwa Katarzyna Tyma   kasiat@osielsko.pl  
Ds opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami Katarzyna Krűger   kruger@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Bogdan Mikulski


  bmikulski@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Katarzyna Skibińska      
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Referatu oraz ds. zaświadczeń, opinii, postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, ochrony zbytków Beata Szeszuła   beata.szeszula@osielsko.pl  
Ds. wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy oraz numeracji porządkowej nieruchomości Agnieszka Krawczak   akrawczak@osielsko.pl  
Ds. nazewnictwa ulic oraz decyzji o warunkach zabudowy Patrycja Kurgan ( w zastępstwie Eliza Wilgosiewicz)   kurgan@osielsko.pl  
Ds. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp Anna Szopieraj      
Planowanie przestrzenne
Ds planowania przestrzennego Janusz Gorzycki   jgorzycki@osielsko.pl  
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu oraz ds inwestycji  Dominika Wiśniewska   dominika@osielsko.pl  
Ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych, Bartosz Pater   bartosz.pater@osielsko.pl  
Ds. inwestycji - drogowych Adam Biegański   abieganski@osielsko.pl  
Ds. przygotowania gminnych inwestycji Joanna Ciuba      
Ds gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa   p.kujawa@osielsko.pl  
Ds. oświetlenia drogowego oraz rozliczania energii elektr. Michał Jabłoński   michalj@osielsko.pl  
Ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia Elżbieta Chałubek   echalubek@osielsko.pl  
Ds. decyzji środowiskowych i ds. zamówień publicznych Justyna Janicka   zampub@osielsko.pl  
Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Niemcz) oraz podatku od środków transport. Karolina Truś   karolina.trus@osielsko.pl  
Ds poboru i egzekucji podatków i opłat Agata Klett   agata.klett@osielsko.pl  
Ds poboru i egzekucji podatków i opłat Anna Parol (w zastępstwie Małgorzata Mikołowska)    ania.dziedziejko@osielsko.pl  
Ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Agnieszka Szreiber   aszreiber@osielsko.pl  
Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Żołędowo i Niwy-Wilcze), wymiaru podatków dla osób prawnych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON Aneta Markowska- -Baumgart      
Ds wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Sołectwa Osielsko, Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn) Anna Bilawska      
Referat Spraw Obywatelskich Budynek B
Kierownik Referatu ABI, Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności, wyborów oraz Karty Dużej Rodziny Violetta Dąbrowska   wybory@osielsko.pl  
Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności Ewelina Janik      
Ds dowodów osobistych i spraw obywatelskich Ewelina Milhausen    dowody@osielsko.pl  
Ds. zgromadzeń, zezwoleń na prowadzenie imprez masowych oraz obsługa przedsiębiorców Anna Stankiewicz   anna.stankiewicz@osielsko.pl  
Referat Finansowy
Kierownik Referatu oraz Ds. księgowości budżetowej  Ilona Bochańska   finanse@osielsko.pl  
Ds. podatku VAT Agnieszka Rydelek      
Ds. księgowości -dochody budżetowe Justyna Magiera      
Ds. księgowości -dochody budżetowe Izabela Sulima      
Ds. księgowości - wydatki budżetowe i rozliczania dotacji Aleksandra Kaźmierczak   kazmierczaka@osielsko.pl  
Ds. poboru i egzekucji czynszów najmu i dzierżawy Ewa Uścinowicz   ewau@osielsko.pl  
Pion Ochrony
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych oraz ds. obronnych Jacenty Brajer      
Ds zarządzania kryzysowego, OC, kancelarii niejawnej Leszek Gruchot   gzzk@osielsko.pl