Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko  Nr telefonu e-mail Inne
Sekretariat Patrycja Frąckowska gmina@osielsko.pl  
Punkt informacyjny Patrycja Mikulska info@osielsko.pl  
Biuro Rady Gminy Osielsko
Ds obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP Wiesława Klimek radagminy@osielsko.pl  
Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu Justyna Ściesińska   kadry@osielsko.pl  
Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego Agnieszka Michalska   amichalska@osielsko.pl  
Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej Dorota Bręczewska   ngo@osielsko.pl  
Ds. informatyki Przemysław Michna   informatyk@osielsko.pl  
Ds. promocji gminy i informatyki Tomasz Bogucki   promocja@osielsko.pl  
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami   Marzena Alińska   ekologia@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej i rekultywacji Benedykt Kurczewski   bkurczewski@osielsko.pl  
Ds. gospodarki wodnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Rafał Ponichter   wody@osielsko.pl  
Ds. ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowiectwa Adrianna Kochanowska-Papke   lasy@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz edukacji ekologicznej Emilia Serbinowska
(w zastępstwie Magdalena Kopczyńska)
  pawliczak@osielsko.pl  
Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, ochrony zwierząt oraz usuwania azbestu Katarzyna Leszcz-Ziółkowska    kasial@osielsko.pl  
Ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marcelina Komorowska   emisja@osielsko.pl  
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Kierownik Referatu oraz ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości Jolanta Trzecińska   rolnictwo@osielsko.pl  
Ds.gospodarki nieruchomościami i spraw geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic Agnieszka Grzywacz   agrzywacz@osielsko.pl  
Ds. opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, regulacji własności oraz rolnictwa Katarzyna Tyma   kasiat@osielsko.pl  
Ds opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami Katarzyna Krűger   kruger@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Bogdan Mikulski


  bmikulski@osielsko.pl  
Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Katarzyna Skibińska      
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Referatu oraz ds. zaświadczeń, opinii, postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, ochrony zbytków Beata Szeszuła   beata.szeszula@osielsko.pl  
Ds. wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy oraz numeracji porządkowej nieruchomości Agnieszka Krawczak   akrawczak@osielsko.pl  
Ds. nazewnictwa ulic oraz decyzji o warunkach zabudowy Patrycja Kurgan ( w zastępstwie Eliza Wilgosiewicz)   kurgan@osielsko.pl  
Ds. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp Anna Szopieraj      
Planowanie przestrzenne
Ds planowania przestrzennego Janusz Gorzycki   jgorzycki@osielsko.pl  
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych