1. Do zadań Zastępcy Wójta Gminy Osielsko należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie określonym w udzielonych przez Wójta upoważnieniach i pełnomocnictwach;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy Osielsko,
za wyjątkiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, w tym:

a) monitorowanie realizacji zadań przez jednostki,
b) cykliczne odbywanie narad z dyrektorami/kierownikami w celu omawiania stopnia realizacji zadań,
c) nadzór nad przygotowywaniem przez jednostki projektów aktów prawnych (uchwał
i zarządzeń);

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Gminy w przedmiocie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;

4) opracowywanie projektów kierowniczych aktów prawnych dotyczących podmiotów określonych w punkcie 2 oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych przez pracownika Urzędu w zakresie określonym w punkcie 3i współdziałanie w tym zakresie z Sekretarzem Gminy;

5) wykonywanie czynności należących do Sekretarza Gminy w przypadku jego nieobecności w zakresie powierzonym dodatkowo przez Wójta.

2. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Zastępcy Wójta może zostać określony odrębnym dokumentem.

3. Zastępca Wójta przejmuje zadania Wójta w przypadkach określonych w ustawie".