Zastępca Wójta Gminy Osielsko

Lewandowski Krzysztof

Sekretariat:
tel. (+48 52) 324 18 00
fax (+48 52) 324 18 03    Do zadań Zastępcy Wójta Gminy Osielsko należy w szczególności:
"1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie określonym w udzielonych przez Wójta upoważnieniach i pełnomocnictwach;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy Osielsko,
za wyjątkiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, w tym:
a)monitorowanie realizacji zadań przez jednostki,
b) cykliczne odbywanie narad z dyrektorami/kierownikami w celu omawiania stopnia realizacji zadań,
c) nadzór nad przygotowywaniem przez jednostki projektów aktów prawnych (uchwał
i zarządzeń);
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Gminy w przedmiocie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;
4) opracowywanie projektów kierowniczych aktów prawnych dotyczących podmiotów określonych w punkcie 2 oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych przez pracownika Urzędu w zakresie określonym w punkcie 3i współdziałanie w tym zakresie z Sekretarzem Gminy;
5) wykonywanie czynności należących do Sekretarza Gminy w przypadku jego nieobecności w zakresie powierzonym dodatkowo przez Wójta.
2. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Zastępcy Wójta może zostać określony odrębnym dokumentem.
3. Zastępca Wójta przejmuje zadania Wójta w przypadkach określonych w ustawie".