Oświadczenia majątkowe:


Wójt Gminy >>więcej >>
  
Zastępca Wójta Gminy >>więcej

Sekretarz Gminy >>więcej >>

Skarbnik Gminy >> więcej>>

Pracownicy Urzędu Gminy >>więcej>>

Rada Gminy >> więcej>>

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy >>więcej>>


W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości - na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późn. zm.)