Urząd Gminy Osielsko - numery kont bankowych

Należy wnosić na konto: 37 81421033 0002 8248 2000 0002

Wpłaty za :

 • opłata od posiadania psa
 • opłata adiacencka i renta planistyczna
 • opłata za dzierżawę gruntów gminy i lokali użytkowych
 • opłata za najem lokali mieszkalnych
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminy
 • opłata skarbowa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów gminy
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • inne dochody z mienia gminy
 • opłata za zajęcie pasa drogowego

 

Uwaga!  W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłaty należy dokonywać  na indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2014.

 

Należy wnosić na konto: 43 8142 1033 0302 8248 2000 0123

Wpłaty za:

 • opłata za udostępnienie danych osobowych
 • dotacje z budżetu państwa
 • dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej
 • subwencje
 • pozostałe dochody budżetu gminy

 

Należy wnosić na konto: 70  81421033 0302 8248 2000 0122

Wpłaty za:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opłata za usługę dodatkową odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Uwaga! Od 2014 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać na  indywidualne numery  kont  podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Urząd Gminy.

Należy wnosić na konto: 96 81421033 0002 8248 2000 0007

Wpłaty za:

 • wpłaty z tytułu wadiów wpłaconych przez oferentów uczestniczących w przetargach
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w trybie cywilno-prawnym (kaucje)