W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Podatki - 2004

XML

Treść

 Uchwała Nr VII/71/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w  sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2004

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ), art. 5 ust.  art. 6 ust.12, art. 7 ust. 3  ustawy  z  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51 poz. 804 ).

Rada Gminy
Uchwala:

§ 1.Określa się  wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1.1 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m 2 powierzchni,
1.2  pod  jeziorami,  zajętych  na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych - 3,41 zł od 1 ha  powierzchni,
1.3 pozostałych - 0,15 zł od 1m 2 powierzchni,
a)  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł.                                                     
2. od budynków lub ich części:
2.1  mieszkalnych lub zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,41 zł. od 1 m 2   powierzchni użytkowej,
2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,11 zł od  1 m 2 powierzchni użytkowej,
2.3 zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -  3,49 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
2.5 pozostałych, w tym :
a)  związanych z wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi - 3,70 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  c) innych - 5,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,                                                                                                  
3. od budowli - 2 % od ich wartości określonych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  podatkach  i opłatach lokalnych.                                                                                                                                                                      
§ 2.Zwalnia  się  z  podatku od nieruchomości,  nieruchomości stanowiące własność lub będące w posiadaniu gminy  zajęte na potrzeby  jednostek organizacyjnych gminy lub samorządowych osób prawnych działających w zakresie gospodarki komunalnej, kultury oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2004 r.


Uchwała Nr VII/69/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w  sprawie:  ustalenia na rok 2004 wysokości stawek, terminu płatności , określenia zasad ustalania i poboru  podatku od posiadania psów.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80  poz. 717 ), art. 14  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2002 r.  Nr 9 poz. 84,  Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874,  Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51 poz. 804 )

Rada Gminy
uchwala :

§ 1.Ustala się   roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 30,00 zł.

§ 2.Podatek płatny jest jednorazowo, bez wezwania  w terminie do 15 marca każdego roku,  względnie w ciągu  14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Jako inkasentów  wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od kwoty pobranego  podatku.

§ 3.Podatek może być płatny  na rachunek Urzędu Gminy Osielsko w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Osielsko.
§ 4.Podatnicy zobowiązani są zgłaszać organowi podatkowemu okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2004 r.


Uchwał Nr VII/70/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie: opłaty targowej

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r.  Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ),  art.  15 i art. 19  pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51 poz. 804 )
 
Rada Gminy
uchwala :

     § 1.  Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach :
                                                                         
     1. od sprzedaży płodów rolnych                     -   5,00 zł            
     2. od sprzedaży artykułów pozostałych                                                                                     

     § 2.1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa .
     2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
     3. Określa  się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25 % od zebranej kwoty opłaty targowej.
 
     § 3.  Opłata targowa może być płatna na rachunek Urzędu Gminy Osielsko w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Osielsko.

     § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Uchwała Nr VII/67/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003  r.


w sprawie: opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z 2002 r.  Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ), art. 18, art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,  Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51 poz. 804 )

          
Rada Gminy
 uchwala:


     § 1. Wprowadza  się  opłatę administracyjną za  następujące czynności urzędowe:
1.1 za wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w wysokości -   40,00 zł.              
              
§ 2.  Opłata administracyjna jest płatna na rachunek Urzędu Gminy Osielsko w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Osielsko, przed podjęciem czynności  urzędowych, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.


Uchwała Nr VII/68/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie: obniżenia  średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy  Osielsko na 2004 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80 poz. 717 ), art. 6 ust.  3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (  Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  z 1994 r. Nr 1 poz. 3,  z 1996 r. Ńr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i  Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875,  z 2002 r. Nr 200 poz. 1680  oraz z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 )   w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. ( M. P. Nr 49 poz. 771 )       

Rada Gminy
Uchwala:

§ 1.Do celów obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko w roku 2004,  obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku  określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17  października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r.  do kwoty 33,46 zł za 1 q.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2004 r.


Uchwała Nr VII/72/2003
Rady Gminy w Osielsku
z dnia 4 grudnia 2003  r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trybie inkasa oraz  wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ),  art. 6 ust.12  ustawy  z  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z  2002 r.  Nr 9 poz. 84,  Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874,  Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 ),  art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (  Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Ńr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 ),  art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682,  Dz. U. Nr 216 poz. 1826 )

Rada Gminy
Uchwala:

§ 1.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od kwoty zebranej przez  inkasenta.

§. 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane