W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018-2026

XML

Treść

Projekt, UCHWAŁA NR ..................
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia ................


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko  na lata  2018 - 2026
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226,  227,  228,  230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2018 - 2026,  zgodnie
z załącznikiem nr 1 >>pobierz do uchwały.
§2.Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz do uchwały.
§3.1.Upoważnia sie Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2   do Uchwały.
2.Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3.Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§4.Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2017 - 2025.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
   
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2026. W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2026. WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.


Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 - 2026

Załączniki

>>pobierz pdf, 304 kB
>>pobierz pdf, 145 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane