W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osielsko na lata 2016-2023

XML

Treść


projekt, UCHWAŁA NR ............
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ......... ..........

  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko  na lata 2016 - 2023
   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U.2015 Poz.1515)  oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, roku 2015 Poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
 
§ 1.  Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2016 - 2023,  zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierzdo uchwały.

§ 2.  Określa sie wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz do uchwały.
 
§ 3.  1. Upoważnia sie Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2  do Uchwały.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
3. Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015 - 2021.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2023.
W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2023.
WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.
 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Załączniki

>>pobierz pdf, 294 kB
>>pobierz pdf, 254 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane