W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Wersja strony w formacie XML

Projekt
UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……...


 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2014 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594, Dz. U. 2013 Poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.     o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885 zm. Dz. U. 2013 Poz. 938) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

   
§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 51 358 076 zł, z tego:
1)      dochody bieżące w kwocie – 50 078 268 zł;
2)       dochody majątkowe w kwocie – 1 279 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz   
 
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 57 058 076 zł, z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości –  40 386 843 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 671 233 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
 
§ 3.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3>>pobierz
 
§  4. Deficyt budżetu w kwocie  5 700 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)       Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 515 000 zł;
2)      Kredytów – 3 485 000 zł;
3)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 700 000 zł.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11 702 335 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 6 002 335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 530 417 zł;
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 853 500 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 5 >>pobierz§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 10 527 600 zł;
2)      Koszty – 10 510 743 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
 
§ 8.  Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7>>pobierz
 
§ 9.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       – w kwocie 3 700 000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu        – w kwocie 5 000 000 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 6 002 335 zł.
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania  kredytów  i  pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)      przeniesieniach  w planie  wydatków  między paragrafami  i  rozdziałami  w  ramach  działu, w  zakresie   wydatków   bieżących  łącznie   z  dodatkami   na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b)      zmianach w planie  wydatków  inwestycyjnych  w  ramach  jednego działu pomiędzy zadaniami  z   wyłączeniem  wprowadzania  nowych  zadań  i  odstąpienia  od  zadań  zaplanowanych;
3)      lokowania  wolnych   środków   budżetowych   na   rachunkach   bankowych  w  innych   bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 11.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 49 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 145 171 zł;
2)      celową w wysokości – 215 500 zł z przeznaczeniem na :
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 122 000 zł;
b)      inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 93 500 zł.
 
§ 14. Ustala się:
1)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 054 787 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8 >>pobierz i nr 8a; >>pobierz
2)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz
3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody – 25 000  zł;
b)      wydatki – 703 810 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10 >>pobierz
4)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 28 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11>>pobierz  
 
§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem  nr 12 >>pobierz
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
  Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2014 >>pobierz
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.51 MB
>>pobierz pdf, 9.93 MB
>>pobierz pdf, 4.1 MB
>>pobierz pdf, 263 kB
>>pobierz pdf, 1.5 MB
>>pobierz pdf, 459 kB
>>pobierz pdf, 648 kB
>>pobierz pdf, 704 kB
>>pobierz pdf, 437 kB
>>pobierz pdf, 588 kB
>>pobierz pdf, 719 kB
>>pobierz pdf, 473 kB
>>pobierz pdf, 1.39 MB
>>pobierz pdf, 1.29 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane