W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Projekt budżetu gminy na 2010 rok

Wersja strony w formacie XML
                                         P r o j e k t P r o j e k t
                                      Uchwała nr Rady Gminy Osielsko
                                    z dnia ..................................................
                                             w sprawie budżetu na 2010 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. ….i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. nr 23 poz. 220,  Dz. U. nr 62 poz. 558,  Dz. U. nr 113 poz. 984,  Dz. U. nr 153 poz. 1271,  Dz. U. nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. nr  80 poz. 717,  nr 162 poz. 1568,  z 2004 r, nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457,      z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, Dz. U. nr 223 poz.1458, z 2009 r. Dz. U. nr 52 poz. 420)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560,  Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112, Dz. U. nr 209 poz. 1317, Dz. U. nr 216 poz. 1370, Dz. U. nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. nr 19 poz. 100, Dz. U. nr 72 poz. 619, Dz. U. nr 79 poz. 666, Dz. U. nr 62 poz. 504), w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 40 963 288 zł, z tego:
1).    dochody bieżące w kwocie 36 854 486 zł,
2).    dochody majątkowe w kwocie 4 108 802 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 - Załacznik Nr 1.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 52 625 778 zł, z tego:
1).    wydatki bieżące w wysokości       27 072 929 zł,
2).    wydatki majątkowe w wysokości 25 552 849 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Załącznik Nr 2.
2.      Określa się:
1).    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z    załącznikiem nr 3 - Załącznik Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a - Załącznik Nr 3a.
2).    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 720 000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4- Załacznik Nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie  11 662 490 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 100 000 zł,
2)      Kredytów – 5 900 000 zł,
3)      Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 662 490 zł.  
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 15 473 093 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 810 603 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 - Załącznik Nr 5.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1).    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           10 993 580  zł,
2).    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 802 500 zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 6 - Załacznik Nr 6.
 
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
1).    przychody 12 220 500 zł,
2).    wydatki 12 220 500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Załącznik Nr 7 .
 
§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8- Załącznik Nr 8 .
 
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
1).    przychody 43 860 zł,
2).    wydatki  43 860 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Załącznik Nr 9.
 
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17 810 603 zł,  w tym na:
1).    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie   3 000 000 zł,
2).    finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 11 000 000 zł,
3).    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 810 603 zł.
 
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1).    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;
2).    na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4 ;
3).    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1).    zaciągania kredytów i pożyczek na:
a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości        3 000 000 zł;
b)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 000 000 zł;
1)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
2)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 
§ 12.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1).    przychody w wysokości 120 000 zł,
2).    wydatki w wysokości 170 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Załacznik Nr 10.
 
§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1.      Ustala się wydatki w kwocie 30 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy
1).    ogólną w wysokości – 80 000 zł,
2).    celową w wysokości – 325 000 zł,
z przeznaczeniem na :
a).    zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 25 000zł,
b).    inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 150 000zł
c).    na zmiany organizacyjne związane z oddaniem do użytku basenu i placów zabaw- 150 000 zł
 
§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 238 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 - Załacznik Nr 11 i 11a - Załacznik Nr 11a.
1).    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości     1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 - Załącznik Nr 12.
2).    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a).    Dochody – 90 000  zł,
b).    Wydatki – 1 939 500 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13 - Załącznik Nr 13.
3).    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 - Załącznik Nr 14.
 
§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15 - Załącznik Nr 15.
 
§ 18.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2).    Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 16 -Załącznik Nr 16.
 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku rzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2010

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane