W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Budżet Gminy Osielsko na 2021 r.

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR X/80/2020
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz art. 211, 212, 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1zalącznik nr 1 do uchwały w wysokości 117 511 170,04 zł,  w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie –  110 327 911,04 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie  – 7 183 259,00 zł. 

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2zalącznik nr 2 do uchwały w wysokości 136 811 170,04 zł,  w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości – 95 996 220,26 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 40 814 949,78 zł. 

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19 300 000,00 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie – 19 300 000,00zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 zalącznik nr 3do uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
1) przychody w wysokości 26 350 100,00 zł,
2) rozchody w wysokości 7 050 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4zalącznik nr 4 do uchwały. 

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 19 300 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 5 700 000,00 zł. 

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości18 900,00 zł.
§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w wysokości 360.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości280 000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 80 000,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 zalącznik nr 5do uchwały; 
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości  8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 zalącznik nr 6do uchwały;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 3 780 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7zalącznik nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 622 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8zalącznik nr 8 i nr 8a zalącznik nr 8Ado uchwały; 
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 zalącznik nr 9do uchwały; 
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 zalącznik nr 10do uchwały; 
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 52 134,00 zł,
b) wydatki – 4 896 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11zalącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę445 391,43 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12zalącznik nr 12 do uchwały.
 
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 890 599,50 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –4 791 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13 zalącznik nr 13 do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 16 044 300,00 zł,
2) koszty –15 924 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14zalącznik nr 14 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy: 
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7 000 000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 19 300 000,00 zł,
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie  5 700 000,00 zł;
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1 272 895,25 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości –  264 905,25 zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  335 000,00 zł,
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej –300 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne –372 990,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2021 - Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2021

Załączniki

zalącznik nr 2 pdf, 1.35 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane