W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Budżet Gminy Osielsko na 2018 rok

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR X/120/2017
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz  w wysokości 86 237 795,30 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 79 217 055,30 zł;
2)dochody majątkowe w kwocie  – 7 020 740,00 zł.
§2.Określa się łączną  kwotę  wydatków  budżetu gminy,  zgodnie z  załącznikiem  nr 2  >>pobierzw wysokości 94 137 795,30 zł, w tym:
1)wydatki bieżące w wysokości – 60 991 645,30 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości – 33 146 150,00 zł.
§3.1.Ustala się planowany deficyt budżetowy gminy w kwocie 7 900 000,00 zł.
2.Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1)pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 380 000,00 zł,
2)kredyt – 5 520 000,00 zł.
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
§5.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)przychody w wysokości 13 460 100,00  zł;
2)rozchody w wysokości  5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
§6.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  - 3 700 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 7 900 000 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 560 100,00 zł.
§7.Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w kwocie 305 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  kwocie 235 000,00 zł  i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie  70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane  z tych opłat w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 >>pobierz
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  10 272 129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)dochody – 73 311,00 zł,
b)wydatki – 2 473 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz            
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 155 772,12 zł;
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz
§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1)przychody – 16 291 100,00 zł;
2)koszty – 16 280 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 700 000,00 zł;
2) do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  7 900 000,00 zł;
3)do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 560 100,00 zł;
4)do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań  i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
c)do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§12.W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości – 150 000,00 zł;
2)celową w wysokości – 670 000,00 zł z przeznaczeniem na:
      a)zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 200 000,00 zł,
      b) inicjatywy lokalne – 270 000,00 zł,
      c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 200 000,00 zł.
§13.Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000,00 zł.
§14.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2018

Zmiany budżetu dokonane uchwałami Rady Gminy Osielsko:


Zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Wójta Gminy >>pobierzWynik głosowania imiennego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017. Poz. 5433 z dnia 2017-12-27

Załączniki

>>pobierz pdf, 305 kB
>>pobierz pdf, 1.03 MB
>>pobierz pdf, 481 kB
>>pobierz pdf, 161 kB
>>pobierz pdf, 275 kB
>>pobierz pdf, 116 kB
>>pobierz pdf, 209 kB
>>pobierz pdf, 216 kB
>>pobierz pdf, 228 kB
>>pobierz pdf, 250 kB
>>pobierz pdf, 218 kB
>>pobierz pdf, 193 kB
>>pobierz pdf, 244 kB
>>pobierz pdf, 212 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane