W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

Wersja strony w formacie XML
UCHWAŁA NR VII/85/2012
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 18 grudnia 2012 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146,  nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

  § 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 49 319 391 zł, z tego:
1)      dochody bieżące w kwocie – 47 774 391 zł;
2)       dochody majątkowe w kwocie – 1 545 000 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 1 >>pobierz .
 
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 51 319 391 zł, z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości –  37 466 160 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości –  13 853 231 zł,  zgodnie z załącznikiem   Nr 2 >>pobierz .
 
§ 3.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem   Nr 3>>pobierz.
 
§  4. Deficyt budżetu w kwocie  2 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 500 000 zł;
2)      Kredytów – 500 000 zł.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7 871 362,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 871 362,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 >>pobierz.
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 401 294 zł;
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 778 625 zł,
zgodnie z  załącznikiem  Nr 5 >>pobierz
 
§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 10 425 000 zł;
2)      Koszty – 10 190 000 zł  zgodnie z załącznikiem   Nr 6 >>pobierz .
 
§ 8.  Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  Nr 7 >>pobierz
 
§ 9.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 3 700 000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    – w kwocie 2 000 000 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów – w kwocie 5 871 362,82 zł,
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
     1) zaciągania  kredytów  i  pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,     
         określonych w § 9 Uchwały;
     2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
          a) przeniesieniach  w planie  wydatków  między paragrafami  i  rozdziałami  w  ramach  działu, w  zakresie   wydatków   bieżących  łącznie   z   wydatkami   na  uposażenia  i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
          b) zmianach w planie  wydatków  inwestycyjnych  w  ramach  jednego działu pomiędzy zadaniami  z   wyłączeniem  wprowadzania  nowych  zadań  i  odstąpienia  od  zadań  zaplanowanych;
     3) lokowania  wolnych   środków   budżetowych   na   rachunkach   bankowych  w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 11.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 204 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 238 428 zł;
2)      celową w wysokości – 218 000 zł z przeznaczeniem na :
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 120 000 zł;
b)      inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 98 000 zł.
 
§ 14. Ustala się:
1)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 085 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr Nr 8 >>pobierz i Nr 8a >>pobierz;
2)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 >>pobierz
3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody – 260 000  zł;
b)      wydatki – 1 664 310 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 10 >>pobierz.
4)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 20 900 zł, zgodnie z załącznikiem   Nr 11 >>pobierz
 
§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem  Nr 12 >>pobierz
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
  objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2013 r.

 wynik głosowania imiennego

 
 
  Zmiany budżetu dokonane uchwałami Rady Gminy Osielsko:

 
 
  Zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Wójta  >>pobierz
 

Załączniki

Nr 3>>pobierz pdf, 2.65 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane