W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR IX/105/2011
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146,  nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 48 950 416  zł, z tego:
1)      dochody bieżące w kwocie – 44 156 416 zł,
2)      dochody majątkowe w kwocie – 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 1>>pobierz .
 
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 51 450 416 zł, z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości –  36 005 416 zł,
2)      wydatki majątkowe w wysokości –  15 445 000 zł,  zgodnie z załącznikiem   Nr 2>>pobierz .
 
§ 3.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem   Nr 3>>pobierz.
 
§  4. Deficyt budżetu w kwocie  2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 800 000 zł,
2)      Kredytów – 700 000 zł
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 349 721,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 849 721,42 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 4>>pobierz.
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 821 503 zł,
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 580 404 zł,
zgodnie z  załącznikiem   Nr 5>>pobierz.
 
 
§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 12 106 982 zł
2)      Koszty – 11 897 409 zł
zgodnie z załącznikiem   Nr 6>>pobierz .
 
§ 8.  Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik   Nr 7>>pobierz .
 
§ 9.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                      – w kwocie 3 700 000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                      – w kwocie 2 500 000 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów                                                                      – w kwocie 5 849 721,42 zł,
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)      przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)      zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 11.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 204 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 49 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 56 796 zł,
2)      celową w wysokości – 235 000 zł,
z przeznaczeniem na :
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 115 000 zł,
b)      inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 120 000 zł
 
§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 074 826 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 8 i 8a>>pobierz
1)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000 zł, zgodnie z załącznikiem   Nr 9 >>pobierz.
2)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      Dochody – 170 000  zł,
b)      Wydatki – 952 520 zł, zgodnie z  załącznikiem   Nr 10 >>pobierz.
c)      Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 >>pobierz.
 
§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem   Nr 12 >>pobierz.
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego, Rocznik: 2012, Pozycja: 248.

objaśnienia do uchwały budżetowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

wynik głosowania imiennego

  Zmiany budżetu dokonane uchwałami Rady Gminy Osielsko:

  • uchwała Nr VII/82/2012 z 20.11.2012 r. >>pobierz
  • uchwała Nr VI/70/2012 z 20.11.2012 r. >>pobierz
  • uchwała Nr V/58/2012 z 23.10.2012 r. >> pobierz
  • uchwała Nr IV/50/2012 z dnia 28.09.2012 r. >> pobierz
  • uchwała Nr III/47/2012 r. z dnia 30.08.2012 r. >>pobierz
  • uchwała Nr II/24/2012 r. z dnia 6.06.2012 r. >>pobierz

  • uchwała Nr I/13/2012 z dnia 16.03.2012 r. >>pobierz

  Zmiany budżetu dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 5 z 14.02.2012; Nr 12 z 19.04. 2012; Nr 22 z 26.06.2012; Nr 25 z 5.07.2012; Nr 31 z 10.08.2012; Nr 39 z 17.10.2012; Nr 42 z 29.10.2012 oraz Nr 54 z 28.12.2012 >>pobierz


Załączniki

Nr 1>>pobierz pdf, 3.32 MB
Nr 2>>pobierz pdf, 9.13 MB
Nr 3>>pobierz pdf, 1.82 MB
Nr 4>>pobierz pdf, 282 kB
Nr 5>>pobierz pdf, 816 kB
Nr 6>>pobierz pdf, 315 kB
Nr 7>>pobierz pdf, 404 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane