W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Nabór na stanowisko sekretarza szkoły

Wersja strony w formacie XML
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
ul. Bydgoska 24
86-021 Żołędowo
ogłasza nabór na stanowisko:
Sekretarz Szkoły - 1 etat
Wymagania niezbędne:
1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669.)
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela
2. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);
3. swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
4. łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
5. znajomość programów: SIO, Vulcan, e-Sekretariat;
6. umiejętność interpretowania przepisów;
7. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
8. znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
9. dyspozycyjność;
10.odpowiedzialność, rzetelność , solidność;
11.komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;
12. perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.
13. Wskazany staż (doświadczenie) na stanowisku sekretarza szkoły
 
Ogólny zakres obowiązków:
1. prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy w tym spraw kadrowych nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi oraz innych związanych z funkcjonowaniem szkoły;
2. sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
3. sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO; SIO2, Vulcan;
4. prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
5. prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych    
 potrzeb;
6. prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych,
7. prowadzenie sprawozdawczości GUS;
8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
9. terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających
z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 
Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w punkcie 5.  mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
’       „Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową
im. Janusza Korczaka w Żołędowie przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
*- Niewłaściwe przekreślić
            .......................................................
                                    Podpis kandydata do pracy
 
 
 
 
 
 
 
Sposób składania dokumentów:
 
1.dokumenty z dopiskiem „sekretarz szkoły” należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, drogą elektroniczną na adres: spzoledowo@edupolis.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo,
2.termin składania ofert: 06 grudnia 2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
3.CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
4.osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
5.osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, 
a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Bydgoska 24, 86-021, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły. 
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
e-mail: kielbon@ido.edu.pl
nr tel. 729-057-572
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);  natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO;),która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę Art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do:
1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3.prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane