W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Oferta pracy: pomoc kuchenna

Wersja strony w formacie XML

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, 
ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo 
poszukuje kandydata na  stanowisko: pomoc kuchenna 


UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY - WYMIAR ZATRUDNIENIA -  1 ETAT

Wymagania:
       1)    posiada wykształcenie zawodowe kierunkowe,
• doświadczenie zawodowe,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• charakteryzuje się następującymi cechami: dokładność, zdyscyplinowanie, systematyczność działania, praca w zespole.

• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w. w stanowisku,

Zakres obowiązków:

• Przygotowanie posiłków
• Utrzymanie w czystości kuchni oraz pomieszczeń kuchennych
• Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach
• Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi
• Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni
• Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki, zasad higieniczno-sanitarnych oraz przepisów BHP, p. poż.
• Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.

Oferujemy:
- wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
• w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez naszą szkołę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo przez okres najbliższych 6 miesięcy.
Sposób składania dokumentów:
• dokumenty z dopiskiem „pomoc kuchenna” należy składać osobiście w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, drogą elektroniczną na adres: spzoledowo@edupolis.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo
• termin składania ofert: 31.01.2020r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
• CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
• do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.


Zapraszamy do kontaktu tel. 52 381 87 28, e-mail: spzoledowo@edupolis.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo.

2. Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: kielbon@ido.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. 729-057-57
3.Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach:
- prawa pracy (221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. 
w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369.) w zw. z art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, 
- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych; 
- natomiast podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych  w zw. z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
 
4. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa oraz na podstawie stosownej umowy.
5.  Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.  
 
6. Prawa osób, których dane dotyczą  
Mają Państwo prawo do: 
1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3.prawo do usunięcia danych osobowych
4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

8.Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne jednak niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
                                                            
                                                                                     Administrator Danych Osobowych
                                                                                                         
                                                                                      ....................................
 


                                                                                             
                                                                                Żołędowo, dn. ………………………..

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa
Wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, a nie wynikających z przepisów prawa pracy przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-021 Żołędowo, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Oświadczam, że zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej poniżej zgody.

*niewłaściwe skreślić
                                                                                        .............................................                                                        
                                                                                      Data i czytelny podpis kandydata
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                            Żołędowo, dn. ……………………………..

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych do przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
Oświadczam, że zostałem powiadomiony/a o przysługującym mi prawie do wycofania wyrażonej poniżej zgody.

*niewłaściwe skreślić
                                                                                                               ..............................
                                                                                                               Data i czytelny podpis 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane