W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2012-2015

XML

Treść


OGŁOSZENIE
            Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.) RADA  GMINY OSIELSKO dokona wyboru ławników na  kadencję 2012 – 2015:
  • do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy  6 ławników, w tym 1 osobę do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  •   do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 5 ławników.
 
 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. 

                               w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

I.   Na podstawie art. 158 - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu
    kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II.  Na podstawie art. 159 - Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia

             >> pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
       
 

Wzór karty zgłoszenia można także pobierać w Urzędzie Gminy Osielsko w Punkcie Informacyjnym.  

IV. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
        o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 
  3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
        a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 
  4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki 
        zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
        środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu 
       osobistego.
 
 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.  Dokumenty  nie mogą być z wcześniejszą datą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. >>pobierz KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ OBYWATELI
 Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.     
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Natomiast koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
    Wypełnione karty zgłoszenia kandydata  na ławnika składa się w Urzędzie Gminy Osielsko - biurze Rady Gminy Osielsko, pokój nr 15  lub w  Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy do dnia 30 czerwca 2011 roku.
 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu  i nie spełniające  wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.   
 
Uwaga:
W ogłoszeniu uwzględniono przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 109, poz. 627), która wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 r.


Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu dotychczasowym stanowi  >>pobierz
Każdy kto zgłosi chęć kandydowania do 14 czerwca br., po spełnieniu "starych" wymagań będzie traktowany jako osoba spełniająca wymogi.

           Wniosek obowiązujący do 14 czerwca br. >>pobierz

Załączniki

>>pobierz doc, 27 kB
>>pobierz doc, 48 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane