PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2020 ROK

PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………..
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia …….grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815)oraz art. 211, 212,  214 ust. 1
i 3, art. 215,  art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1  >>pobierz (208kB) pdf do uchwały w wysokości 108.098.180,93 zł,  w tym:
1)    dochody bieżące w kwocie – 101.549.231,81 zł
2)    dochody majątkowe w kwocie  – 6.548.949,12 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (1051kB) pdf do uchwały w wysokości 124.798.180,93 zł,  w tym:
1)    wydatki bieżące w wysokości – 87.467.355,93 zł
2)    wydatki majątkowe w wysokości – 37.330.825,00 zł.

§ 3. 1.Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16.700.000 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie 16.700.000,00 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (287kB) pdf do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)    przychody w wysokości 22.588.000,00  zł
2)    rozchody w wysokości  5.888.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4  >>pobierz (156kB) pdf do uchwały.

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie
 - 7.000.000,00 zł
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 16.700.000,00 zł
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości 22 680,00 zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1)    dochody w wysokości 340.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 270.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5  >>pobierz (117kB) pdf do uchwały;
2)    dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane
z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6  >>pobierz (112kB) pdf do uchwały;
3)    dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18.200,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7 >>pobierz (209kB) pdf do uchwały;
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –18.644.981,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (120kB) pdf i nr 8a >>pobierz (131kB) pdf do uchwały;
5)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9  >>pobierz (116kB) pdf do uchwały;
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody –222.546,02 zł
b) wydatki – 3.999.150,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10  >>pobierz (219kB) pdf do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 396.210,86 zł. w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem
nr 11  >>pobierz (198kB) pdf do uchwały.
    
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.914.314,86 zł
2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.042.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12  >>pobierz (223kB) pdf do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1)    przychody – 16.850.300,00 zł,
2)    koszty – 16.974.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13  >>pobierz (206kB) pdf do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)    do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2)    do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16.700.000,00 zł,
3)    do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł,
4)    do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)    przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)    zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5)    do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.265.758,31 zł, w tym:
1)    ogólną w wysokości – 285.758,31 zł,
2)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 310.000,00 zł,
3)    celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 320.000,00 zł,
4)    celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.


Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. (1389kB) pdf


Wytworzył: Nalaskowska Bogumiła (15 listopada 2019)
Opublikował: Klimek Wiesława (15 listopada 2019, 13:15:13)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (18 listopada 2019, 13:41:24)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij