ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W PASIE DROGOWYM ul. Kanarkowej i ul. Kukułczej w Żołędowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej

Osielsko, dnia 10 kwietnia 2018r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro na opracowanie następującej dokumentacji projektowej:
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W PASIE DROGOWYM ul. Kanarkowej i ul. Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450m.
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i ul. Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450 wraz z koncepcją drogi. Ul. Kanarkowa - jezdnia o nawierzchni z asfaltu betonowego o szerokości 4,50m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). ul. Kukułcza - jezdnia o nawierzchni z asfaltu betonowego o szerokości 5,00m (kategoria ruchu KR3, klasa techniczna „L”).
Zakres rzeczowy prac projektowych obejmować będzie wykonanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej tj.:
1) dokumentacji projektowej zagospodarowania wód opadowych na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z:
a) projektu budowlanego, spełniającego wymagania określone w art. 33 i 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),
b) projektów wykonawczych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 t.j.),
c) przedmiaru robót,
d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
2) projekt koncepcyjny drogi zawierający lokalizację drogi, geometrię i rozwiązanie wysokościowe,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
4) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 21 t.j.),
5) kosztorysu inwestorskiego dla ww. obiektu, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
6) wykonanie map do celów projektowych,
7) uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
8) uzyskanie decyzji wymaganych do wydania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót, niewymagających pozwolenia na budowę, w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego oraz opracowanie operatu wodno-prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi,
9) inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki pod planowaną budowę, przebudowę.
  
Uwaga.
Na etapie przed ostatecznym uzgodnieniem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w plikach „pdf” plan sytuacyjny wraz z lokalizacją lamp, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w celu konsultacji społecznej na okres 14 dni. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu.   
  
Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona gmina.
 
Cena oferty – ryczałtowa.
Termin wykonania zadania: 30.09.2018r.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%
Oferty można składać w formie elektronicznej na adres: zampub@osielsko.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55a 86-031 Osielsko do 16 kwietnia 2018r. do godz. 10:00
 
Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy.
Wstępna koncepcja powinna zawierać plan sytuacyjny drogi wraz z podstawowymi wymiarami i rozwiązaniami technicznymi. Koncepcja powinna być dostarczona w formie papierowej oraz w postaci plików w formacie pdf.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 052 324 18 29

19.04.2018
Informujemy, że złożona została 1 oferta, która w znacznym stopniu przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. W dniu dzisiejszym Zamawiający ponownie zamieścił zaproszenie do składania ofert.

Wytworzył: Joanna Ciuba (10 kwietnia 2018)
Opublikował: Danilewicz Anita (10 kwietnia 2018, 10:02:27)

Ostatnia zmiana: Danilewicz Anita (19 kwietnia 2018, 12:37:26)
Zmieniono: Informacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij