Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr II/21/2019
Rady Gminy
z dnia 19 marca 2019


w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1496) - Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


 § 1.1. Określa się lokalne standardy urbanistyczne w zakresie parametrów określonych w art. 17 ust. 2, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1496). Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się:
1) w odległości nie większej niż 500 m od przystanku komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136
i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907);
2) w odległości nie większej niż 1500 m od:
a) szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej
nie mniej niż 10% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej,
b) przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.
2. Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp
do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2, w odległości nie większej niż 1500 m.
3. Budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 2 kondygnacje nadziemne.
4. Jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budynków objętych inwestycją mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w ust. 3, wówczas maksymalną wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową wyznacza wysokość najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie.
§ 2.1. Określa się liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych niezbędnych dla obsługi  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej - nie mniej niż 2 miejsca parkingowe lub postojowe na jeden lokal mieszkalny,
§ 3.1.Określa się liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych niezbędnych dla obsługi inwestycji towarzyszącej:
1) dla handlu lub usług;
a) prowadzonych na powierzchni użytkowej do 20 m2 nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,
b) na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni użytkowej handlu lub usług - 1 miejsce parkingowe
z zaokrągleniem w górę.
2) Terenów zieleni urządzonej - 2 miejsca parkingowe na 1000 m2 terenu z zaokrągleniem w górę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uzasadnienie
        Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), zwanej dalej ustawą, rada gminy może określić w drodze uchwały, stanowiącej prawo miejscowe, lokalne standardy urbanistyczne, które zastąpią standardy określone w ustawie.
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wprowadza, niezależnie od systemu planowania przestrzennego, możliwość ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.
Inwestycje te, procedowane poza trybem zależnym od systemu planowania przestrzennego,
a także sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rzeczywistymi uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju przestrzennego, mogą przyczynić się do degradacji istniejącej struktury przestrzennej.
Celem uchwały jest bezkolizyjne, wprowadzenie nowych inwestycji w istniejące struktury urbanistyczne gminy Osielsko.
Lokalne standardy urbanistyczne zaproponowane w uchwale uszczegóławiają i zaostrzają wskaźniki oraz parametry nowej zabudowy mieszkaniowej w następujący sposób:
l) zmniejszono wymaganą odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od przystanku komunikacyjnego,
2) zmniejszono wymaganą odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od szkoły podstawowej
i przedszkola oraz zwiększono wskaźniki dostępności wolnych miejsc w szkołach podstawowych
i przedszkolach,
3) zmniejszono wymaganą odległość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu,
4) zmniejszono dopuszczalną maksymalną liczbę kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej
oraz zmniejszono minimalną odległość od istniejącej zabudowy wielokondygnacyjnej,
5) określono liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
6) określono liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, niezbędnych do obsługi części budynków przeznaczonych na działalność handlową lub usługową,
Ustalone w uchwale lokalne standardy urbanistyczne dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych mają zastosowanie wyłącznie w postępowaniach wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. póz. 1496).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019. Poz. 1692 z dnia 2019-03-22

Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (27 marca 2019, 12:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij