Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr V/38/2018
Rady Gminy
z dnia 5 czerwca 2018


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.   oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr  13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu na 2018 rok w wysokości  83 021 930,83 zł,  zwiększa się o 863 527,80 zł, po zmianie 83 885 458,63 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 80 171 795,83 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 713 662,80 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (151kB) pdf
2)      wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 99 813 493,83 zł zwiększa się o kwotę
2 939 307,80 zł, po zmianach 102 752 801,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 62 324 203,83 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  40 428 597,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (186kB) pdf
3)      deficyt budżetu w kwocie  18 867 343,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)      kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 10 967 343,00 zł;
4)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (423kB) pdf
5)      określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości 24 427 443,00  zł;
b)      rozchody w wysokości  5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz (163kB) pdf
6)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      dochody pozostają bez zmian – 73 311,00 zł,
b)      wydatki – 2 394 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz (217kB) pdf
7)      ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11. >>pobierz (193kB) pdf
8)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 884 891,12 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 839 760,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 zał nr 12.pdf (244kB) pdf
9)       określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)      przychody – 14 900 600,00 zł;
b)      koszty –  14 480 468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (211kB) pdf
10)  W § 6 wykreśla się pkt. 3
11)  W § 11 wykreśla się pkt. 3
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:


1.      Wojewoda Kujawsko - Pomorski :
1)      decyzją z dnia 17.04. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85414 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 25 920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
2)      decyzją z dnia 26.04. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 61 650,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 548 000,00 zł, rozdział 80149 Pozostała działalność o kwotę 4 110,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;
Dotacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i 2 zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
2.      Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 213 847,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków przekazanych w roku 2017 na rachunek wydatków niewygasających;
3.      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 500,00 zł z tyt. otrzymania odszkodowań od  firmy ubezpieczeniowej po kolizjach drogowych - ul. Jana Pawła II w Osielsku, ul. Słoneczna w Jagodowie i Krakowska w Niwach, zwiększa się o taką kwotę wydatki bieżące na konserwację oświetlenia ulicznego;
4.      Zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych pobierane przez GOPS i wydatki związane ze zwrotem tych dochodów do budżetu państwa - 1 500,00 zł;
5.      W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 na str. 42 pkt. b otrzymuje brzmienie: "1 450 000,00 zł, na remonty dróg w tym wykonanie nakładek asfaltowych i remonty nawierzchni jezdni. Planuje się remonty: w Osielsku ul. Krucza
i Chabrowa, w Niemczu ul. Delfinowa, Sienkiewicza, Kościuszki, Kolumba i Magellana, w Maksymilianowie ul. Szkolna, w Żołędowie ul. Topolowa, Leśników, Jesionowa, Słoneczna na odcinku od ul. Zimowej do Tulipanowej." Zmiana polega na wykreśleniu remontu ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie, dla których postanowiono zlecić projekt odwodnienia, ze względu czas niezbędny na opracowanie projektu oraz na dodaniu remontu ulic Kolumba i Magellana w Niemczu - stabilizacja cementem;
6.      Zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych o kwotę
613 760,00 zł, po zmianie dotacja wyniesie 2 913 760,00 zł;
7.      Ustala się wydatki w kwocie 45 200,00 zł na realizację zadania - Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko;
8.      W związku z przejęciem przez Wójta gminy Osielsko zarządzania nad odcinkiem od km 1+965 do km 2+061 drogi powiatowej nr 1508C Niemcz- Jarużyn na czas realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku na odcinku od ul. Kolonijnej do ul. Wiosennej wraz z skrzyżowaniem z ul. Kolonijną" ustala się wydatki na to zadanie
w kwocie 200 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
9.      Zwiększa się wydatki o 51 500,00 zł na dopłatę do ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i rozliczanych na podstawie poboru wody lub innego urządzenia pomiarowego. Po zmianie 691 500,00 zł. Dopłata będzie przekazana do Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie;
10.  Na wniosek sołtysa wsi Osielsko ustala wydatki na ogrodzenie placu zabaw w Osielsku ul. Kolonijna. Długość ogrodzenia 30 mb,  wartość 5 000 zł;
11.  Zmiany wydatków w ramach działów;
12.  Wydatki na inwestycje, ujęte w załączniku nr 3 do uchwały Nr IV/27/2018 z dnia
16 kwietnia 2018 r. wynosiły - 38 214 750,00 zł, w tym - Budowa ul. Olszynowej w Osielsku 372 000,00 zł;
13.   Na mocy niniejszej uchwały na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się wydatki na budowę sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej
o kwotę 1 725 760,00 zł, po zmianie 11 043 760,00 zł. W tym:
1)      Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w miejscowości Osielsko ” – o 58 000,00 zł, do kwoty 158 000,00 zł;
2)      Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku  ” – o 27 000,00 zł, do kwoty 127 000,00 zł;
3)      Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo ” – o 1 060 000,00 zł, do kwoty 1 910 000,00 zł. Powyższe zmiany wymienione w ppkt. 1-3  dokonuje się po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie;
4)      Dodaje się zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz II etap budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5”; ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie
100 760,00 zł; Zadanie umieszcza się w uchwale w sprawie  WPF na lata 2018 - 2026;
5)      Dodaje się zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5” – 150 000,00 zł;
6)      Dodaje się zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5” – 160 000,00 zł;
7)      Zmienia się zadanie (zał. 3 poz. 1.19) pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo” na  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5" – zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł, do kwoty 570 000,00 zł. Powyższe zmiany wymienione w pkt. 9 ppkt 4-7 dokonuje się
w związku z budową drogi ekspresowej S5;
8)      Dodaje się zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na terenie działki nr 290/8 w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie - w ramach środków na opracowanie dokumentacji projektowych;
14.  Zwiększa się wydatki na "Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450m" – projekt o 11 000,00 zł do kwoty 31 000,00zł;
15.  Zwiększa się wydatki na opracowanie prac projektowych związanych z budową dróg
w gminie o 199 087,80 zł. Dotyczy to zadań: Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu – 12.300,00 zł, Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna-Zakopiańska 57.145,80 zł, Projekt Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu 19.680,00 zł, Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie – 25.830,00 zł, Budowa ul. Rajskiej, Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwej, Swobodnej w Jarużynie – 19 065,00 zł, Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie – 8 610,00 zł,  Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do Żołędowa – 17.712,00 zł, Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z Suwalską – 12.915,0 zł, Projekt budowy ulicy Rybinieckiej na odcinku od ul. Giżyckiej do ul. Suwalskiej oraz ulicy Suwalskiej na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Olsztyńskiej - 25.830,00 zł;
16.  Zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł wydatki na zadanie; "Budowa ul. Olszynowej
w Osielsku" do kwoty 552 000,00 zł. W związku z problemami w uzyskaniu prawidłowego zagęszczenia gruntu pod budowę ulicy Olszynowej konieczne jest wykonanie robót dodatkowych mających na celu wzmocnienie konstrukcji drogi;
17.  Odstępuje się od realizacji zadania " Projekt budowy pętli autobusowej w Żołędowie ul. Leszczynowa" ze względu na projektowane rondo na skrzyżowaniu Jastrzębia-Bydgoska, co pozwoli na zawracanie autobusu a następnie na postój na przystanku Żołędowo-Szkoła;
18.  Zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zadanie ujęte w zał. nr 3 pod  nr 22.2 i dokonuje się zmiany nazwy  zadania na: "Budowa oświetlenia placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia";
19.  Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodaje się: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku". Wartość - 30 000,00 zł. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Charbowej w Osielsku oraz rozpoznaniu możliwości odbiorczych rowu R-A przy ul. Kwiatowej w Osielsku i początku rowu R-K2 przy ul. Chabrowej w Osielsku wraz z określeniem parametrów technicznych rowu R-K2 w Osielsku, umożliwiających odbiór wód opadowych - poprawę spływu powierzchniowego z terenu pomiędzy ul. Tymiankową a III ODJ w Osielsku;
20.  Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku ustala się wydatki na zakup nowych zestawów zabawowych na dwa place zabaw w miejsce zlikwidowanych ze względu na znaczne ich wyeksploatowanie oraz zagrożenie zdrowia
i życia użytkowników. Na plac zabaw ul. Słoneczna w Żołędowie - 25 000,00 zł, na plac zabaw ul. Kusocińskiego w Niemczu - 18 000,00 zł;
21.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.  Przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 7 635 880,00 zł, po zmianie wynoszą 16 527 443,00 zł. Przychody z tyt. pożyczek i kredytów zmniejsza się o 5 560 100,00 zł, po zmianie wynoszą 7 900 000,00 zł. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian;
22.  Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11.
23.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie
z załącznikiem 13 do uchwały.

Wynik głosowania imiennego (467kB) pdf

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (13 czerwca 2018, 11:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij