Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr II/9/2018
Rady Gminy
z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.   oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia
29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:     
1)dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 86 238 872,85 zł, zmniejsza się o kwotę
3 683 200,00 zł,  po zmianach - 82 555 672,85 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 79 223 732,85 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 331 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (135kB) pdf
2)wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 94 138 872,85 zł zwiększa się o kwotę
4 585 600,00 zł, po zmianach 98 724 472,85 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości – 60 759 322,85 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości –  37 965 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (158kB) pdf
3)deficyt budżetu w kwocie  16 168 800,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)wolne środki z lat ubiegłych - 8 268 800,00 zł
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (412kB) pdf
5)określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)przychody w wysokości  21 728 900,00  zł;
b)rozchody w wysokości  5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz (163kB) pdf
6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)dochody - 10 278 806,55 zł,
b)wydatki  - 10 278 806,55 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz (126kB) pdf i 8a >>pobierz (125kB) pdf
7)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 686 772,12 zł,
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian  –
3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 zał nr 12 .pdf (243kB) pdf
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)przychody – 14 821 100,00 zł;
b)koszty – 14 810 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (211kB) pdf
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:
1.Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Nr FB.I.3120.3.3.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 o pomocy społecznej;
2.Gmina Osielsko dnia 30 czerwca 2017r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem o dofinansowanie  projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego
w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 95 % kwoty planowanego dofinansowania wpłynęło na rachunek budżetu gminy Osielsko już w roku 2017 w dniu 29 grudnia. Dochód z tego tytułu jest planowany w uchwale budżetowej na rok 2018.
W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody budżetu w roku 2018 o kwotę 3 688 800,00 zł;
3.Zmiany wydatków w ramach działów;
4.Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na inwestycje w roku 2018 o kwotę 4 580 000,00 zł, w tym:
1)po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększa się wydatki na inwestycje w roku 2018 o kwotę
4 580 000,00 zł, W tym:
a) "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn" o kwotę 2 080 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 3 580 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy,  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i przepompownią ścieków oraz rurociągu tłocznego i punktu pomiarowego w ul. Leśnej;
b)"Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku" o kwotę 900 000,00 zł, po zmianie w roku 2018 - 4 900 000,00 zł;
c)"Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia  na ul. Słonecznej  w  Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej" o kwotę 1 600 000,00 zł, po zmianie w roku
2 500 000,00 zł;
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko w roku 2018, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 8 268 800,00 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie z załącznikiem 13 do uchwały.

Wynik głosowania imiennego (641kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2018. Poz. 1195 z dnia 2018-03-07

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (6 marca 2018, 10:24:20)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (9 marca 2018, 12:35:26)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij