Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr I/6/2018
Rady Gminy
z dnia 16 stycznia 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/116/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IX/116/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 6 ust. 2 dodaje się:
pkt 5 o brzmieniu: „5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”;
pkt 6 o brzmieniu: „6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”;
pkt 7 o brzmieniu: „7) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
  
 
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na gminą obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, prowadzącymi działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania administracji publicznej, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Ponadto ustawa wskazała sfery zadań publicznych uznanych za społecznie użyteczne oraz zawartość rocznych programów współpracy. Zgodnie z przepisami musi on zawierać m.in. priorytetowe zadania publiczne.
W związku z tym, że w projekcie budżetu gminy Osielsko, a następnie w budżecie uwzględniono zadania dla organizacji pozarządowych z zakresy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą, z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu ochrony zdrowia postanowiono poszerzyć uchwalony w 2017 r. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. o możliwość realizacji zadań z tych zakresów dodając do zadań priorytetowych trzy zakresy zadań publicznych w brzmieniu zgodnym z ustawa z dnia             24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje projektu uchwały prowadzone były zgodnie z uchwałą nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego. Informacja o konsultacjach została opublikowana na etapie prac nad projektem budżetu gminy Osielsko dnia 10 listopada 2017 r. na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Konsultacje trwały od 27 listopada do 11 grudnia 2017 r.

Wynik głosowania imiennego (617kB) pdf

Odpowiada za treść: Bręczewska Dorota
Opublikował: Klimek Wiesława (18 stycznia 2018, 10:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij