Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr IX/105/2017
Rady Gminy
z dnia 21 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Osielsko:
1)      od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych –  0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 4,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VII/78/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
  
Uzasadnienie
 
Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 11 lipca 2017 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9, czyli nastąpił wzrost cen o 1,9% (Monitor Polski poz. 697).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W proponowanych w niniejszej uchwale stawkach na rok 2018 maksymalne stawki zastosowano dla:
a)     Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni, w roku 2017 obowiązywała stawka 4,54 zł;
b)    Gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni, w roku 2017 obowiązywała stawka 2,98 zł;
c)     Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2017 obowiązywała stawka 10,59 zł;
d)    Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2017 obowiązywała stawka 4,61 zł;
e)     Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł, w roku 2017 obowiązywała stawka dla pozostałych budynków 7,62 zł.
Pozostałe proponowane stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a)     Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,85 zł, stawka maksymalna wynosi 0,91 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,06 zł; tj. o 6,59 %; w roku 2017 obowiązuje stawka 0,82 zł;
b)    Grunty pozostałe – 0,43 zł, stawka maksymalna 0,48 zł, stawka na poziomie roku 2017;
c)     Budynki mieszkalne – 0,62 zł, stawka maksymalna 0,77 zł, stawka na poziomie roku 2017;
d)    Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21 zł,  stawka maksymalna 23,10 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 2,10 zł; tj. o 9,09 %; w roku 2017 obowiązuje stawka 20 zł;
e)     Budynki związane z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym – 4,58 zł, stawka maksymalna 7,77 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,19 zł; tj. o 41,06 %; w roku 2017 obowiązuje stawka 4,49 zł.
Przy określaniu w/wym. stawek podatkowych zastosowano obniżenie stawek maksymalnych od 6,25% do 41,06%. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku w roku 2018 dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości  będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zachowaniu obowiązujących zwolnień i stawek maksymalnych o około 864 tys. zł.

Wynik głosowania imiennego (616kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017. Poz. 4639 z dnia 2017-11-29

Odpowiada za treść: Truś Karolina
Opublikował: Klimek Wiesława (24 listopada 2017, 11:13:44)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (7 grudnia 2017, 13:59:40)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij