Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr II/22/2017
Rady Gminy
z dnia 21 marca 2017


zmieniająca uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§  1. W uchwale Nr VII/69/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r.
w sprawierodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiegoz 2010 r. Nr 177, poz. 2292) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Gminy Osielsko mogą otrzymać zawodnicy, którzy osiągnęli wybitne wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym:
1)      reprezentujący stowarzyszenia i kluby sportowe mające siedziby na terenie Gminy Osielsko;
2)      mieszkańcy Gminy Osielsko reprezentujący stowarzyszenia i kluby sportowe spoza terenu Gminy Osielsko.
2)      w § 6:
a)      po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uprawnienie do złożenia wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody przysługuje również zawodnikowi, a w przypadku, gdy zawodnik jest niepełnoletni, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.”
b)      ust. 5 zmienia się wyrazy „Zarząd Klubu” na wyraz „wnioskodawcę”.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.): „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.” Rada Gminy Osielsko uchwałą Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 177, poz. 2292) określiła zasady przyznając możliwość uzyskania wyróżnienia i nagrody zawodnikom klubów sportowych działających na terenie gminy Osielsko, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym startując w barwach klubu działającego na terenie gminy Osielsko. Prokurator Rejonowy(Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ)działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177)zwrócił się do Rady Gminy Osielsko o zmianę uchwały poprzez wyeliminowanie kryteriów, które ograniczają krąg beneficjentów uprawnionych do otrzymania nagrody lub wyróżnienia oraz uzupełnienie osób uprawnionych do złożenia wniosku.
W związku z powyższym, treść przedmiotowej uchwały zmienia się zgodnie z wystąpieniem Prokuratora.Projekt uchwały poddano konsultacjom od 1 do 15 marca 2017 r.

Wynik głosowania imiennego (501kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017. Poz. 1232 z dnia 2017-03-29

Odpowiada za treść: Bręczewska Dorota
Opublikował: Klimek Wiesława (28 marca 2017, 13:39:41)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (13 kwietnia 2017, 10:05:11)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij